Rättsliga aspekter.

Upphovsrätt

Copyright 2001-2019 EvoBus Sverige AB. Med ensamrätt. Alla texter, bilder, grafikfiler, ljudfiler, bildfiler och animationer, samt arrangemanget av dessa, skyddas av lagen om upphovsrätt och andra lagar om immaterialrätt. Denna information får inte användas kommersiellt eller kopieras för vidarebefordran eller läggas ut på andra internetsidor. Vissa internetsidor som publiceras av EvoBus GmbH innehåller bilder vars upphovsrätt tillkommer respektive bildleverantör.

Varumärken

Om inget annat anges är alla varumärken som presenteras på EvoBus Sverige AB webbplats i lag skyddade varumärken som tillhör EvoBus GmbH eller Daimler AG. Detta gäller även modellnamn, logotyper och företagsemblem.

Utsagor om framtida utveckling

Flera sidor på denna webbplats innehåller utsagor om framtiden som baseras på prognoser från ledande personer inom EvoBus Sverige AB eller Daimler AG. Med ord som "förväntar", "uppskattar", "räknar med", "avser" och "planerar" på dessa internetsidor identifieras framtidsinriktade utsagor. Sådana utsagor representerar åsikter från EvoBus Sverige AB eller Daimler AG med avseende på framtida händelser. Sådana utsagor är behäftade med risker och osäkerheter. Så som anges i våra ekonomiska rapporter som Daimler AG har lämnat in till USAs börstillsynsmyndighet U.S. Securities and Exchange Commission (inklusive den senaste årsredovisningen på formulär 20-F), kan många yttre faktorer leda till att de faktiska resultaten avviker betydligt från här givna uppskattningar. Bland sådana yttre faktorer kan nämnas förändringar i de allmänna ekonomiska och affärsmässiga randvillkoren, förändringar av växelkurser och räntenivåer, konkurrerande produkter, otillräcklig acceptans av nya produkter och tjänster samt förändringar i vår affärsstrategi. EvoBus Sverige AB och Daimler AG åtar sig inte och avser inte att löpande uppdatera sådana framtidsinriktade utsagor, eftersom de uteslutande baseras på de omständigheter som förelåg vid tiden för publicering.

Produkter och priser

Efter senaste redigeringen av enskilda sidor kan det ha skett ändringar. Informationen på denna webbplats är att betrakta som approximativ. Vi reserverar oss för prisförändringar och felskrivningar. Bilderna kan illustrera tillbehör och extrautrustning som inte ingår i grundutförandena. Färgavvikelser kan förekomma av tekniska skäl. Denna webbplats kan beskriva produkter och tjänster som inte är tillgängliga i alla länder. Information om priser och standardutrustning, om lagar, föreskrifter och skattevillkor samt verkan av dessa är giltiga endast i vissa länder. Gällande pris är priset som anges vid leverandsdagen. Frågor om gällande garanterad information hänvisas till säljbolag, generalagent eller dotterbolag.

Licensrätt

Den EvoBus Sverige AB inbjuder till ett innovativt och informativt internetprogram. Vi hoppas därför att du ska känna dig lika nöjd med webbplatsens kreativa utformning som vi gör. Vi ber dock om förståelse för att EvoBus Sverige AB måste skydda rätten till sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt, och att denna webbplats inte kan tolkas som utfärdande av licens till EvoBus Sverige AB immateriella egendom.

Ansvar och garantier

EvoBus Sverige AB ställer denna information till förfogande utan att vare sig explicit eller implicit ge någon som helst säkerhet eller garanti för dess korrekthet. Vi ger heller ingen implicit garanti för beskrivna produkters säljbarhet, lämplighet för specifika ändamål eller för att de inte bryter mot några lagar eller föreskrifter. Även om vi utgår från att av oss publicerad information är korrekt kan informationen innehålla fel och brister.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called "ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.