Mercedes-Benz Busse fahren durch Serpentinen.

Ochrana dat.

Odpovědnou osobou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

EvoBus Česká republika s.r.o
Na Hůrce 211/10
CZ-16100 Praha 6 - Ruzyne
Odp. za internet. stránky: Zuzana Schneyderová
Telefon: +420 235 015 839

E-Mail: zuzana.schneyderova.kubanikova@daimler.com


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Daimler AG
Koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Německo
E-mail: data.protection@daimler.com


1. Ochrana osobních údajů

Jsme potěšeni Vaší návštěvou na našich webových stránkách i Vaším zájmem o naši nabídku. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto informacích o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jak osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, za jakým účelem a na jakém právním základě a jaká práva a nároky se s tím vzhledem k Vám pojí. Kromě toho odkazujeme na Směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Daimler:

Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Daimler.

Naše zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek a Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Daimler AG se nevztahují na vaše aktivity na webových stránkách sociálních sítí nebo jiných poskytovatelů, na které můžete přejít prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách.. Informujte se prosím na webových stránkách těchto poskytovatelů o jejich pravidlech ochrany osobních údajů.

2. Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů

a. Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme určité údaje o prohlížeči a operačním systému, který používáte, datum a čas návštěvy, stav přístupu (např. zda se Vám podařil přístup na webové stránky nebo jste obdrželi chybovou zprávu), používání funkcí webové stránky, vyhledávací pojmy, které jste možná zadali, frekvenci, s jakou k jednotlivým webovým stránkám přistupujete, název načtených souborů, množství přenášených dat, webovou stránku, z níž jste na naše webové stránky přišli, a webovou stránku, na kterou přejdete z našich webových stránek, buď kliknutím na odkazy na našich webových stránkách nebo zadáním domény přímo do vstupního pole téže karty (nebo téhož okna) vašeho prohlížeče, kde jste naše webové stránky otevřeli. Kromě toho z bezpečnostních důvodů, zejména s cílem prevence a rozpoznání útoků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod, uchováváme Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb po dobu sedmi dnů.

b. Jiné osobní údaje ukládáme pouze tehdy, pokud nám tyto údaje sdělíte, např. jako součást jakékoli registrace, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny nebo provedení jakékoli smlouvy, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho souhlasu nebo podle platných právních předpisů (další podrobnosti najdete níže v odstavci "Právní základy zpracování").

c. Nemáte zákonnou ani smluvní povinnost přenechávat nám své osobní údaje. Je ovšem možné, že některé funkce našich webových stránek závisí na předání osobních údajů. Pokud v těchto případech své osobní údaje nesdělíte, může to mít za následek, že tyto funkce nebudou dostupné nebo jen omezeně.

3. Účely použití

a. Osobní údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek používáme, abychom Vám umožnili maximální komfort při jejich používání a rovněž chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání.

b. Pokud nám další osobní údaje sdělíte, např. v rámci registrace, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny nebo provedení nějaké smlouvy, využíváme tyto údaje pro výše uvedené účely, pro účely správy zákazníků a v případě potřeby pro účely zpracování a vypořádání eventuálních obchodních transakcí, a to vždy v rozsahu, který je k tomu potřebný.

4. Předávání osobních údajů třetím osobám; sociální pluginy; Využití poskytovatelů služeb

a. Naše webové stránky mohou také obsahovat nabídky třetích stran. Pokud na některou takovou nabídku kliknete, předáme údaje příslušnému poskytovateli v potřebném rozsahu (např. údaj, že jste tuto nabídku našli u nás, a případně další informace, které jste přitom na našich webových stránkách již uvedli).

b. Používáme-li na našich webových stránkách tzv. "Sociální pluginy" sociálních sítí, jako např. Facebook, Twitter a Google+, implementujeme je takto:

Když navštívíte naše webové stránky, sociální pluginy jsou deaktivovány, tj. žádný přenos dat provozovatelům těchto sítí neprobíhá. Pokud byste chtěli některou z těchto sítí použít, klikněte na příslušný sociální plugin, čímž se naváže přímé připojení se serverem příslušné sítě.

Máte-li v dané síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace sociálního pluginu jste tam přihlášeni, může tato síť vaši návštěvu našeho webu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li tomu zabránit, před aktivací tohoto sociálního pluginu se z této sítě odhlaste. Návštěvu jiných webových stránek společnosti Daimler nemůže sociální síť přiřadit, pokud jste dosud neaktivovali sociální plugin umístěný na těchto stránkách.

Jakmile sociální plugin aktivujete, síť přenese obsah, který se tím zpřístupní, přímo do vašeho prohlížeče, který jej integruje do našich webových stránek. V takovém případě může dojít i k přenosu dat, který iniciuje a řídí příslušná sociální síť. Pro Vaše připojení k sociální síti, přenosu dat mezi sítí a Vaším systémem a Pro Vaše interakce na této platformě platí výhradně pravidla ochrany osobních dat příslušné sítě.

Sociální plugin zůstane aktivní, dokud neprovedete jeho deaktivaci nebo nevymažete své cookies.

Pokyny ke cookies

c. Pokud kliknete na odkaz na nabídku nebo aktivujete sociální plugin, může se stát, že se osobní údaje dostanou k poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které z pohledu Evropské unie ("EU") pro zpracování osobních údajů nezaručují "přiměřenou úroveň ochrany" vyhovující standardům EU. Tyto okolnosti prosím mějte na paměti, ještě než na odkaz kliknete nebo než aktivujete sociální plugin, čímž se spustí přenos vašich dat.

d. K provozování, optimalizaci a zabezpečení našich webových stránek používáme také kvalifikované poskytovatele služeb (poskytovatelé IT služeb, marketingové agentury). Osobní údaje předáváme pouze do té míry, do jaké je to nezbytné pro poskytování a používání webových stránek a jejich funkcí, pro sledování oprávněných zájmů nebo pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů (viz oddíl 8). Přitom mohou být údaje předávány příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor; viz odstavec 13 níže.

5. Vyhodnocování uživatelských dat ("tracking") a informací o využití ("targeting a retargeting")

5.1 Všeobecné informace

Chtěli bychom obsahy našich webových stránek cíleně přizpůsobit Vašim zájmům a tím zlepšit naši nabídku pro Vás. Abychom rozpoznali uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti webových stránek, používáme následující takzvané technologie pro sledování: Matomo Web Analytics.

Z právních důvodů je použití targetingových a retargetingových technologií pro sledování částečně možné pouze s Vaším výslovným souhlasem (tzv. Opt-In – viz bod 5.2); v ostatních případech můžete použití takových technologií na přání odmítnout (tzv. Opt-Out – viz bod 5.3.).


5.2 Používání marketingových produktů Google – Opt-In

Marketingové produkty Google (např. Google Maps, Search Ad, Display & Video 360) používáme pouze s vaším výhradním souhlasem, který můžete vyjádřit kliknutím na ikonu "Akceptovat" v tak zvaném Cookie Information Layer ("Opt-In"). Váš souhlas uložíme na vašem koncovém zařízení v cookie tak, abyste nebyli při každé návštěvě našich internetových stránek o tento souhlas opakovaně žádáni, tyto údaje pak vymažeme, resp. omezíme jejich zpracování, pokud svůj souhlas odvoláte, nebo nejpozději 6 měsíců od vaší poslední návštěvy našich internetových stránek.

Pokud byste si svůj souhlas rozmysleli, můžete jej odvolat kliknutím na tento odkaz:

Svůj souhlas můžete udělit kliknutím na následující odkaz:

5.3 Používání technologií ostatních poskytovatelů – Opt-Out

5.4 Přenos dat do tzv. třetích zemí

Při použití technologií cílení a (opětovného) cílení mohou být údaje předávány příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor; viz odstavec 12 níže.

6. Bezpečnost

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše údaje, které spravujeme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

7. Právní základ zpracování

a. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, představoval právní základ pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - DSGVO).

b. Pro zpracování osobních údajů pro účely navázání kontaktů nebo plnění smlouvy s vámi je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - DSGVO.

c. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nutné pro splnění našich právních závazků (např. pro uchovávání údajů), jsme k tomu oprávněni podle čl. 6 odst. 1 písm. c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - DSGVO.

d. Kromě toho zpracováváme osobní údaje za účelem výkonu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - DSGVO. Zachování funkčnosti našich systémů IT, (přímý) marketing výrobků a služeb vlastních i cizích a legislativně požadovaná dokumentace obchodních kontaktů jsou takovými oprávněnými zájmy. V souvislosti s požadovaným zvážením zájmů zohledňujeme zejména druh osobních údajů, účel zpracování, podmínky zpracování a Váš zájem o důvěrnost Vašich osobních údajů.

8. Vymazání Vašich osobních údajů

Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb, které ukládáme z bezpečnostních důvodů, po uplynutí sedmi dnů smažeme. Jinak Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine účel, pro který jsme údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení, které se na nás vztahují, v Evropské unii nebo třetích zemích, mají-li přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud není vymazání v jednotlivých případech možné, jsou odpovídající osobní údaje označeny s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

9. Práva dotčených osob

a. Jako osoba dotčená zpracováním údajů máte právo na informace (čl. 15 DSGVO), opravu (čl. 16 DSGVO), vymazání údajů (čl. 17 DSGVO), omezení zpracování (čl. 18 DSGVO) a přenositelnost údajů (čl. 20 DSGVO).

b. Pokud jste souhlasili se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Oprávněnost zpracování Vašich osobních údajů až do odvolání není tímto odvoláním dotčena. Nedotčeno zůstává i další zpracování těchto údajů na základě jiného právního základu, jako je např. plnění právních závazků (viz část "Právní základy zpracování").

c. Právo na námitku
Z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, prováděného na základě čl. 6 odst. 1 e) DSGVO (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 f) DSGVO (zpracování údajů založené na zvážení zájmů). Podáte-li námitku, budeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat jen tehdy, pokud dokážeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.


d. Adresujte prosím své požadavky nebo prohlášení dle možnosti na následující kontaktní adresu: zuzana.schneyderova.kubanikova@daimler.com.

e. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu dozoru na ochranu údajů (čl. 77 DS-GVO).

10. Zpravodaj (Newsletter)

Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje (newsletter) nabízeného na našich webových stránkách, budou údaje uvedené při přihlášení odběru použity pouze pro zasílání zpravodaje, pokud nedáte souhlas k širšímu použití. Odběr můžete kdykoliv ukončit prostřednictvím volby odhlášení odběru, uvedené ve zpravodaji.

11. Centrální přístupová služba společnosti Daimler AG

Díky centrální přístupové službě společnosti Daimler AG se můžete přihlásit na všechny webové stránky a do všech aplikací skupiny Daimler a jejích značek, které jsou s touto službou propojeny. Příslušné platné podmínky používání obsahují zvláštní předpisy upravující ochranu osobních údajů. Tyto podmínky používání si můžete stáhnout na příslušných přihlašovacích stránkách propojených webových stránek a aplikací.

12. Přenos dat příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor

a. Při používání poskytovatelů služeb (viz bod 4. d.), Analytických nástrojů (viz bod 5) a technologií přesměrování (viz bod 6) mohou být osobní údaje předávány příjemcům mimo Evropskou unii (dále jen "EU"), Island, Lichtenštejnsko a Norsko (= Evropský hospodářský prostor), zejména pak do USA a Indie, kde mohou být dále zpracovávány.

b. V následujících zemích existuje z hlediska EU odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (tzv. "Přiměřenost") v souladu se standardy EU: Andorra, Argentina, Kanada (omezené), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Isle of Man, Japonsko, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay. Příjemci v jiných zemích souhlasí s používáním standardních smluvních ustanovení EU, závazných podnikových předpisů nebo EU-USA nebo Swiss-U.S. Privacy Shield za účelem  poskytnutí odpovídající úrovně ochrany v souladu s právními požadavky. Informace o tom Vám rádi poskytneme v sekci 10.d. kontaktní údaje.

13. Cookies

Informace o námi používaných cookies a jejich funkcích najdete v našich pokynech ke cookies.

Pokyny ke cookies

Stav: květen 2019

Další informace