Mercedes-Benz Busse fahren durch Serpentinen.

Pravne informacije.

Autorska prava

Copyright 2001-2021 Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. Sva autorska prava zadržana. Svi tekstovi, slike, grafikoni, zvučne/video/animirane datoteke i njihov izgled podležu zakonu o autorskim pravima i drugim zakonima koji štite intelektualnu svojinu. Ne smeju se kopirati ili distribuirati u poslovne svrhe, niti se smeju menjati ili upotrebljavati na drugim internet stranicama. Pojedine internet stranice koje uređuje Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. takođe sadrže slike koje potpadaju pod zakon o zaštiti autorskih prava i štite one koji su ih napravili i učinili dostupnim.

Robna marka

Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, svi nazivi robnih marki na internet stranicama i veb stranici Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. su zakonom zaštićene robne marke Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. ili Daimler AG, uključujući imena modela, logoi komapnija i ambleme.

Robna marka

Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, svi nazivi robnih marki na internet stranicama i veb stranici Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. su zakonom zaštićene robne marke Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. ili Daimler AG, uključujući imena modela, logoi komapnija i ambleme.

Prognoze za budućnost

Mnoge internet stranice sadrže izjave koje se odnose na budućnost i zasnovane su na gledištima i procenama budućih događaja uprave Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. ili Daimler AG. Reči "očekivati," "pretpostaviti," "verovati," "proceniti," "nadati se," "nameravati," "moći," "planirati," "načiniti projekciju," "treba da" i slični izrazi se koriste za izjave koje se odnose na budućnost. Ove izjave su odraz gledišta Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. ili Daimler AG po pitanju budućnosti u vreme kada su nastale. Ovakve izjave nose mnoge rizike i nesigurnost. Kao što je objašnjeno u izveštaju koji je Daimler AG podneo U.S. Komisiji za bezbednost uključujući i poslednji godišnji izveštaj na formularu 20-F, mnogo je faktora koji mogu da utiču da treutni rezultati budu drugačiji od onih prikazanih ili obuhvaćenih izjavom. Ti faktori, pored opšte promene ekonomske klime i uslova poslovanja, uključuju i promene kursa ili internet naknade, pojavu konkurentnih proizvoda, moguće neprihvatanje novog proizvoda ili usluge kao i promena naše korporativne strategije. Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. i Daimler AG ne preuzima nikakvu obavezu da ažurira pomenute izjave. Svaka izjava koja se odnosi na budućnost odnosi se samo na uslove koji su postojali na dan objave.

Proizvodi i cene

Nakon prvobitnog objavljivanja na pojedinim internet stranicama može da dođe do naknadnih promena. Podatke i izjave na ovim internet stranicama smatrajte kao približne. Zadržavamo isključivo pravo na promenu cena; ne odgovaramo za greške i omaške. Na ilustracijama je moguć prikaz dodatka posebne/dodatne opreme koja nije obuhvaćena standardnom isporukom. Iz tehničkih razloga može da dođe do neznatnog odstupanja u boji. Ova internet stranica može da sadrži modele i usluge koji nisu dostupni u svim zemljama. Izjave koje se odnose na cene i serijsku opremu i koje su u vezi sa zakonskim, pravnim i fiskalnim propisima i posledicama se odnose samo na pojedine države. Primenjuju se cene koje su na snazi na dan isporuke. Za konačnu, obavezujuću cenu obratite se EvoBus prodajnom sektoru, generalnom distributeru ili filijali.

Informacije o rešavanju onlajn sporova

Evropska komisija je oformila internet platformu za rešavanje onlajn sporova (tzv. ODR platformu). ODR platforma predstavlja mogućnost za vansudsko rešavanje sporova koji su nastali na osnovu ugovornih obaveza iz onlajn kupoprodajnih ugovora. ODR platformi možete pristupiti preko sledećeg linka:

Informacije u skladu sa čl. 36 Zakona o sporazumnom rešavanju sporova u oblasti zaštite potrošača (VSBG)

Ovo se odnosi na korisnike iz Nemačke: Daimler AG neće učestvovati u postupku sporazumnog rešavanja sporova pred organima za vansudsku arbitražu u smislu VSBG i nema obavezu da to čini.