Informácie o ochrane údajov

 

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov je:

Daimler Buses GmbH
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemecko
E-pošta: dataprivacy-bus@daimlertruck.com


Chief Data Privacy Officer:

Daimler Truck AG
Chief Data Privacy Officer
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Nemecko
E-pošta: dataprivacy@daimlertruck.com

1. Ochrana údajov
Teší nás vaša návšteva našich internetových stránok a váš záujem o naše ponuky. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. V týchto Informáciách o ochrane údajov vysvetľujeme, ako získavame vaše osobné údaje, ako s nimi nakladáme, na aké účely ich používame, na akých právnych základoch sa zakladá takéto konanie a aké práva a nároky pre vás v tejto súvislosti vyplývajú. Okrem toho odkazujeme na smernicu koncernu Daimler Truck o ochrane údajov:

Smernica koncernu Daimler Truck o ochrane údajov

Naše Informácie o ochrane údajov pri používaní našich internetových stránok a smernica koncernu Daimler Truck AG o ochrane údajov neplatia pre vaše aktivity na internetových stránkach sociálnych sietí alebo iných poskytovateľov, na ktoré sa môžete dostať pomocou odkazov uverejnených na našich internetových stránkach. O ich ustanoveniach o ochrane údajov sa informujte na internetových stránkach príslušných poskytovateľov.

2. Získavanie a spracovávanie vašich osobných údajov
a. Pri vašej návšteve našich internetových stránok ukladáme určité údaje, ako sú vami používaný prehliadač a operačný systém, dátum a čas vašej návštevy, stav vášho prístupu (napr. či sa vám podarilo otvorenie internetovej stránky alebo ste dostali chybové hlásenie), používanie funkcií na internetovej stránke, vami pravdepodobne zadané vyhľadávané pojmy, frekvencia vašich návštev jednotlivých internetových stránok, názvy otváraných súborov, prenesený objem dát, internetovú stránku, z ktorej ste sa dostali na naše internetové stránky a internetové stránky, ktoré navštívite prostredníctvom našich internetových stránok po kliknutí na odkazy uverejnené na našich internetových stránkach alebo po priamom zadaní domény do zadávacieho poľa na rovnakej karte (resp. v rovnakom okne) vášho prehliadača, na ktorej ste otvorili naše internetové stránky. Z bezpečnostných dôvodov, najmä na prevenciu proti útokom na naše internetové stránky alebo proti pokusom o podvody, ako aj na ich identifikovanie, ukladáme po dobu siedmich dní vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb.

b. Iné osobné údaje ukladáme len vtedy, keď nám ich poskytnete, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, chatu, ankety, súťaže o ceny alebo na realizáciu zmluvy, a aj v týchto prípadoch len vtedy, keď tak smieme konať na základe vami poskytnutého súhlasu alebo v súlade s platnými právnymi predpismi (pozrite si odsek 7).

c. Nie ste viazaní žiadnou zákonnou ani zmluvnou povinnosťou poskytovať osobné údaje. Môže sa však stať, že určité funkcie našich internetových stránok sú viazané na poskytnutie osobných údajov. Ak v takýchto prípadoch odmietnete poskytnutie osobných údajov, nemusia dané funkcie fungovať alebo môžu fungovať len obmedzene.

3. Účely použitia
a. Osobné údaje získavané pri návšteve našich internetových stránok používame na ich čo najkomfortnejšiu prevádzku, ako aj na ochranu našich IT systémov pred útokmi a iným protiprávnym konaním.

b. Ak nám napríklad v rámci registrácie, chatu, kontaktného formulára, ankety, súťaže o ceny alebo na realizáciu zmluvy poskytnete ďalšie osobné údaje, tak ich použijeme na uvedené účely, na spravovanie zákazníkov a – pokiaľ je to potrebné – na realizáciu a vyúčtovanie prípadných obchodných transakcií, a to vždy v príslušnom nevyhnutnom rozsahu.

c. Na ďalšie účely (napríklad zobrazovanie personalizovaných obsahov alebo reklám na základe vášho používania) používa naša spoločnosť a prípadne vybrané externé spoločnosti vaše údaje len vtedy, ak s tým v rámci nášho systému Consent Management System vyjadríte váš súhlas. Ďalšie informácie a možnosti rozhodovania získate tu.

d. Vaše osobné údaje ďalej používame vtedy, keď sme k tomu právne zaviazaní (napríklad ukladanie na splnenie obchodných alebo daňovo-právnych archivačných povinností, vydanie v súlade s úradným alebo súdnym nariadením, napríklad orgánu činnému v trestnom konaní).

4. Prenos osobných údajov tretím stranám; zásuvné moduly sociálnych sietí; spolupráca s poskytovateľmi služieb
a. Naše internetové stránky môžu obsahovať aj ponuky tretích strán. Ak kliknete na takúto ponuku, prenesieme príslušnému poskytovateľovi údaje v nevyhnutnom rozsahu (napr. informáciu, že túto ponuku ste našli u nás a prípadne ďalšie informácie, ktoré ste na tento účel už uviedli na našich internetových stránkach).  

b. Keď na našich internetových stránkach používame takzvané zásuvné moduly sociálnych sietí, akými sú Facebook a Twitter, tak ich integrujeme nasledujúcim spôsobom:
Pri vašej návšteve našich internetových stránok sú zásuvné moduly sociálnych sietí deaktivované, tzn. prevádzkovateľom týchto sietí sa neposielajú žiadne údaje. Ak budete chcieť použiť niektorú z týchto sietí, tak na vytvorenie spojenia so serverom príslušnej siete kliknite na príslušný zásuvný modul sociálnej siete.
Pokiaľ máte v danej sieti účet používateľa a v momente aktivácie zásuvného modulu sociálnej siete ste prihlásený do svojho účtu, tak sieť dokáže priradiť vašu návštevu našich internetových stránok k vášmu účtu používateľa. Ak si takéto priradenie neželáte, tak pred aktiváciou zásuvného modulu sociálnej siete sa z príslušnej siete odhláste. Sociálna sieť nedokáže priradiť návštevu iných internetových stránok Daimler Truck, kým aj na nich neaktivujete dostupný zásuvný modul sociálnej siete.
Po aktivácii zásuvného modulu sociálnej siete prenesie sieť takto sprístupnené obsahy priamo do vášho prehliadača, ktorých ich začlení do našich internetových stránok. V tomto momente môže dôjsť aj k prenosu údajov, ktorý aktivuje a riadi príslušná sociálna sieť. Pre spojenie so sociálnou sieťou, prenosy údajov medzi príslušnou sieťou a vaším systémom a pre vaše interakcie na tejto platforme platia výlučne ustanovenia o ochrane údajov príslušnej siete.
Zásuvný modul sociálnej siete zostáva aktívny až do jeho deaktivácie alebo do vymazania vašich súborov cookie (pozrite si odsek 5.d).

c. Po kliknutí na odkaz na ponuku alebo po aktivácii zásuvného modulu sociálnej siete sa môže stať, že osobné údaje sa dostanú k poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z pohľadu Európskej únie („EÚ“) nezaručujú „primeranú úroveň ochrany“ pri spracovávaní osobných údajov zodpovedajúcu štandardom EÚ. Nezabúdajte na túto skutočnosť pred kliknutím na odkaz alebo pred aktiváciou zásuvného modulu sociálnej siete a následným spustením prenosu vašich údajov.

d. Na účely prevádzky, optimalizácie a zabezpečenia našich internetových stránok spolupracujeme výlučne s kvalifikovanými poskytovateľmi služieb (napr. poskytovatelia IT služieb, marketingové agentúry). Osobné údaje im poskytujeme len vtedy, keď je to potrebné na prípravu a používanie internetových stránok a ich funkcií, na sledovanie oprávnených záujmov, na plnenie právnych povinností, alebo ak s tým súhlasili (pozrite si odsek 7). Podrobnejšie informácie o príjemcoch nájdete v našom systéme Consent Management System.

5. Súbory cookie
a. Pri návšteve našich internetových stránok môže dôjsť k používaniu súborov cookie. Z technického hľadiska ide o takzvané HTML súbory cookie a podobné softvérové nástroje, akými sú napríklad Web/DOM Storage alebo Local Shared Objects (takzvané „flash súbory cookie“), ktoré spoločne označujeme ako súbory cookie.

b. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sa počas návštevy internetovej stránky ukladajú do vášho stolového počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Na základe možno napríklad rozpoznať, či medzi zariadením a internetovými stránkami už niekedy došlo k spojeniu, zohľadniť váš preferovaný jazyk alebo iné nastavenia, ponúknuť vám určité funkcie (napr. online obchod, konfigurátor vozidiel) alebo na základe používania rozpoznať vaše záujmy. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

c. To, či a ktoré súbory cookie budú pri vašej návšteve našich internetových stránok použité, závisí od toho, ktoré oblasti a funkcie našich internetových stránok používate a či ste s používaním súborov cookie, ktoré nie sú technicky potrebné, súhlasili v našom systéme Consent Management System. Ďalšie informácie a možnosti rozhodovania získate tu.

d. Používanie súborov cookie okrem toho závisí od nastavení vami používaného internetového prehliadača (napríklad Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Väčšina internetových prehliadačov je vopred nastavená na automatické akceptovanie určitých druhov súborov cookie. Toto nastavenie však môžete väčšinou zmeniť. Existujúce súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Web/DOM-Storage a Local Shared Objects môžete vymazať samostatne. To, ako to funguje vo vami používanom prehliadači resp. zariadení, je uvedené v návode od výrobcu.

e. Súhlas, odmietnutie alebo vymazanie súborov cookie sú viazané na používané zariadenie a okrem toho aj na príslušný používaný internetový prehliadač. Ak používate viaceré zariadenia, resp. viaceré internetové prehliadače, tak pre každé/každý z nich môžete vykonať rôzne rozhodnutia, resp. nastavenia.

f. Pokiaľ nebudete súhlasiť s používaním súborov cookie alebo ich vymažete, tak sa môže stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našich internetových stránok alebo budú jednotlivé funkcie pre vás dostupné len v obmedzenom rozsahu.

6. Bezpečnosť
Na ochranu nami spravovaných údajov proti manipulácii, strate, zničeniu a proti prístupu neoprávnených osôb používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Naše bezpečnostné opatrenia priebežne zlepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

7. Právne základy spracovávania
a. Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, považuje sa tento súhlas za právny základ na spracovanie (čl. 6, ods. 1, písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

b. Právnym základom na spracovanie osobných údajov pri príprave a plnení zmluvy s vami je čl. 6, ods. 1, písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

c. Ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na splnenie našich zákonných povinností (napr. na uchovávanie údajov), sme na to oprávnení podľa čl. 6, ods. 1, písm. c všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

d. Osobné údaje spracúvame okrem toho podľa čl. 6, ods. 1, písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov na hájenie našich oprávnených záujmov, ako aj oprávnených záujmov tretích strán. Za takéto oprávnené záujmy sa považuje zachovanie funkčnosti našich informačných systémov, (priamy) marketing vlastných a cudzích produktov a služieb (ak nie je realizovaný s vaším súhlasom) a zákonom vyžadované dokumentovanie obchodných kontaktov. V rámci príslušne potrebného zváženia záujmov zohľadňujeme najmä druh osobných údajov, cieľ ich spracovávania, okolnosti ich spracovávania a váš záujem na zachovaní dôvernosti vašich osobných údajov.

8. Vymazanie vašich osobných údajov
Vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb, ktoré ukladáme z bezpečnostných dôvodov, vymažeme po siedmich dňoch. Vaše osobné údaje vymažeme inak po zániku účelu, na ktorý sme tieto údaje zhromaždili a spracovali. K ukladaniu nad tento časový rámec dochádza len vtedy, ak je to potrebné na základe zákonov, nariadení alebo iných právnych predpisov v EÚ, ktorým podliehame, alebo na základe právnych predpisov v tretích krajinách, ak v nich existuje primeraná úroveň ochrany údajov. Pokiaľ vymazanie v jednotlivom prípade nie je možné, tak príslušné osobné údaje budú označené s cieľom obmedzenia ich spracovávania v budúcnosti.

9. Práva dotknutej osoby
a. Ako osoba dotknutá spracovávaním údajov máte právo na informácie (čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), opravu (čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), vymazanie údajov (čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), obmedzenie spracovávania (čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) a prenosnosť údajov (čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

b. Ak ste nám poskytli súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie sa nijako nedotkne zákonnosti spracovávania vašich osobných údajov až do momentu odvolania. Rovnako sa nedotkne ani ďalšieho spracovania týchto údajov na báze iného právneho základu, napr. na splnenie zákonných povinností (pozri odsek „Právne základy spracovania“).

c. Právo na podanie námietky
Z dôvodov vyplývajúcich z vašej špecifickej situácie máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe čl. 6, ods. 1 e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracovávanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6, ods. 1 f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracovávanie údajov na základe zváženia záujmov). Ak podáte námietku, tak budeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať len vtedy, keď budeme môcť bezpodmienečne preukázať existenciu takých oprávnených dôvodov, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo keď bude spracovanie slúžiť na uplatnenie, realizáciu alebo obhajobu právnych nárokov. Ak vaše osobné údaje spracovávame na realizáciu priameho marketingu s cieľom sledovania oprávnených záujmov na základe zváženia záujmov, tak máte právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov podať námietku proti takémuto spracovávaniu.

d. Žiadame vás, aby ste vaše nároky alebo deklarácie zasielali podľa možnosti na nasledujúcu kontaktnú adresu: dataprivacy-bus@daimlertruck.com

e. Ak sa domnievate, že spracovávanie vašich osobných údajov porušuje zákonné nariadenia, máte právo na podanie sťažnosti na príslušnom orgáne pre dohľad nad ochranou osobných údajov (čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

10. Newsletter
Keď sa prihlásite k odberu newslettera ponúkaného na našej internetovej stránke, tak údaje uvedené pri prihlasovaní sa k odberu newslettera použijeme len na jeho zasielanie. Výnimkou sú prípady, kedy poskytnete súhlas so širším používaním týchto údajov. Odoberanie newslettera môžete kedykoľvek zrušiť pomocou možnosti odhlásenia sa dostupnej v newsletteri.

11. Centrálna prístupová služba spoločnosti Daimler Truck AG
Pomocou centrálnej prístupovej služby spoločnosti Daimler Truck AG sa môžete prihlásiť na všetkých internetových stránkach a vo všetkých aplikáciách koncernu Daimler Truck a jeho značiek, ktoré sú prepojené s touto službou. Príslušné platné podmienky používania obsahujú špeciálne pravidlá ochrany údajov. Tieto podmienky používania si môžete pozrieť na príslušných prihlasovacích stránkach prepojených internetových stránok a aplikácií.

12. Prenos údajov na prijímateľa mimo európskeho hospodárskeho priestoru
a. Pri spolupráci s poskytovateľmi služieb (pozrite si odsek 4. d.) a poskytovaní údajov s vaším súhlasom tretím stranám (pozrite si odsek 3.c) môže dôjsť k prenosu osobných údajov k príjemcom sídliacim v krajinách mimo Európskej únie („EÚ“), Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (= Európsky hospodársky priestor) a k spracovaniu údajov v týchto krajinách, pričom ide najmä o USA a Indiu.

b. V nasledujúcich krajinách z pohľadu EÚ existuje primeraná úroveň ochrany pri spracovávaní osobných údajov, ktorá by zodpovedala štandardom EÚ (tzv. rozhodnutia o primeranosti): Andorra, Argentína, Kanada (obmedzene), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Ostrov Man, Japonsko, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko, Uruguaj. S príjemcami v iných krajinách uzatvárame dohody o aplikácii štandardných zmluvných klauzúl EÚ, záväzných firemných predpisov alebo iných povolených mechanizmov s cieľom vytvoriť „primeranú úroveň ochrany“ v súlade so zákonnými požiadavkami. Informácie k tejto téme vám radi poskytneme prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v predchádzajúcom odseku 9.d.
c.

Stav: október 2020