Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov je:

EvoBus GmbH
HPC R512
Mercedesstraße 127/6
70327 Stuttgart
Nemecko E-pošta: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com

Data Protection Officer:

Data Protection Officer Daimler AG
Daimler AG
HPC E600
70546 Stuttgart
Nemecko E-pošta: data.protection[at]daimler.com

 

1. Ochrana údajov

Teší nás vaša návšteva našich internetových stránok a váš záujem o naše ponuky. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. V týchto Informáciách o ochrane údajov vysvetľujeme, ako získavame vaše osobné údaje, ako s nimi nakladáme, na aké účely ich používame, na akých právnych základoch sa zakladá takéto konanie a aké práva a nároky pre vás vyplývajú v tejto súvislosti. Okrem toho odkazujeme na smernicu koncernu Daimler o ochrane údajov: 

Smernica koncernu Daimler o ochrane údajov.

Naše Informácie o ochrane údajov pri používaní našich internetových stránok a smernica koncernu Daimler AG o ochrane údajov neplatia pre vaše aktivity na internetových stránkach sociálnych sietí alebo iných poskytovateľov, na ktoré sa môžete dostať pomocou odkazov uverejnených na našich internetových stránkach. Informujte sa na internetových stránkach týchto poskytovateľov o ich pravidlách na ochranu údajov.

2. Získavanie a spracovanie vašich osobných údajov

a. Pri vašej návšteve našich internetových stránok ukladáme určité údaje, ako sú vami používaný prehliadač a operačný systém, dátum a čas vašej návštevy, stav vášho prístupu (napr. či sa vám podarilo otvorenie internetovej stránky alebo ste dostali chybové hlásenie), používanie funkcií na internetovej stránke, vami pravdepodobne zadané vyhľadávané pojmy, frekvencia vašich návštev jednotlivých internetových stránok, názvy otváraných súborov, prenesený objem dát, internetovú stránku, z ktorej ste sa dostali na naše internetové stránky a internetové stránky, ktoré navštívite prostredníctvom našich internetových stránok po kliknutí na odkazy uverejnené na našich internetových stránkach alebo po priamom zadaní domény do zadávacieho poľa na rovnakej karte (resp. v rovnakom okne) vášho prehliadača, na ktorej ste otvorili naše internetové stránky. Z bezpečnostných dôvodov, najmä na prevenciu proti útokom na naše internetové stránky alebo proti pokusom o podvody, ako aj na ich identifikovanie, ukladáme po dobu siedmych dní vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb.   

b. Iné osobné údaje ukladáme, len keď nám tieto údaje poskytnete, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, ankety, súťaže o ceny alebo na realizáciu zmluvy a aj v týchto prípadoch, len keď je to prípustné na základe vami deklarovaného súhlasu alebo podľa platných právnych predpisov (ďalšie informácie na túto tému nájdete v odseku "Právne základy spracovania").

c. Nie ste viazaní žiadnou zákonnou ani zmluvnou povinnosťou poskytovať osobné údaje. Môže sa však stať, že určité funkcie našich internetových stránok sú viazané na poskytnutie osobných údajov. Ak v takýchto prípadoch odmietnete poskytnutie osobných údajov, nemusia dané funkcie fungovať alebo môžu fungovať len obmedzene.

3. Účely použitia

a. Osobné údaje získavané pri návšteve našich internetových stránok používame na ich čo najkomfortnejšiu prevádzku, ako aj na ochranu našich IT systémov pred útokmi a iným protiprávnym konaním.

b. Ak nám ďalšie osobné údaje poskytnete, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, ankety, súťaže o ceny alebo na realizáciu zmluvy, použijeme tieto údaje na uvedené účely, na správu zákazníkov a – pokiaľ je to potrebné – na spracovanie a vyúčtovanie prípadných obchodných transakcií, a to vždy v príslušnom nevyhnutnom rozsahu.

4. Prenos osobných údajov tretím stranám; sociálne zásuvné moduly Social Plug-ins; Využívanie poskytovateľov služieb

a. Naše internetové stránky môžu obsahovať aj ponuky tretích strán. Ak kliknete na takúto ponuku, prenesieme príslušnému poskytovateľovi údaje v nevyhnutnom rozsahu (napr. informáciu, že túto ponuku ste našli u nás a prípadne ďalšie informácie, ktoré ste na tento účel už uviedli na našich internetových stránkach). 

b. Keď na našich internetových stránkach používame sociálne zásuvné moduly "Social Plug-ins" sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter a Google+, integrujeme ich nasledujúcim spôsobom:

Pri vašej návšteve našich internetových stránok sú sociálne zásuvné moduly Social Plug-ins deaktivované, tzn. prevádzkovateľom týchto sietí sa neposielajú žiadne údaje. Ak budete chcieť použiť niektorú z týchto sietí, kliknite na príslušný sociálny zásuvný modul Social Plug-in na vytvorenie spojenia so serverom príslušnej siete.

Pokiaľ máte v danej sieti účet používateľa a ste v momente aktivovania sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in prihlásený do svojho účtu, dokáže sieť priradiť vašu návštevu našich internetových stránok k vášmu účtu používateľa. Ak si neželáte takéto priradenie, odhláste sa pred aktivovaním sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in zo siete. Sociálna sieť nedokáže priradiť návštevu iných internetových stránok Daimler, kým aj na nich neaktivujete dostupný sociálny zásuvný modul Social Plug-in.

Po aktivovaní sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in prenesie sieť takto sprístupnený obsah priamo do vášho prehliadača. V tomto momente môže dôjsť aj k prenosu údajov, ktorý aktivuje a riadi príslušná sociálna sieť. Pre spojenie so sociálnou sieťou, prenosy údajov medzi príslušnou sieťou a vaším systémom a pre vaše interakcie na tejto platforme platia výlučne ustanovenia o ochrane údajov príslušnej siete.

Sociálny zásuvný modul Social Plug-in zostáva aktívny až do jeho deaktivovania alebo vymazania vašich súborov cookie.

Informácie o súboroch cookie

c. Po kliknutí na odkaz na ponuku alebo po aktivovaní sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in sa môže stať, že osobné údaje sa dostanú k poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z pohľadu Európskej únie nezaručujú "primeranú úroveň ochrany" pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúcu štandardom EÚ. Nezabúdajte na túto skutočnosť pred kliknutím na odkaz alebo pred aktivovaním sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in, čím aktivujete prenos vašich údajov.

d. Na prevádzku, optimalizáciu a zabezpečenie našich webových stránok používame aj kvalifikovaných poskytovateľov služieb (poskytovateľov IT služieb, marketingové agentúry). Osobné údaje odovzdávame len do tej miery, do akej je to potrebné na poskytovanie a používanie webových stránok a ich funkcií, na účely sledovania oprávnených záujmov alebo pokiaľ ste s tým súhlasili (pozri časť 8). Údaje sa môžu zasielať príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru; pozri bod 12 nižšie.

5. Vyhodnocovanie údajov o používaní ("tracking") a informácie založené na používaní ("(re-)targeting")

5.1 Všeobecné informácie
Obsah našich internetových stránok by sme chceli prispôsobiť čo najadresnejšie vaším záujmom a zlepšiť tak našu ponuku pre vás. Pre identifikáciu používateľských preferencií a mimoriadne populárnych oblastí internetových stránok používame nasledujúce technológie pre "tracking": Matomo Web Analytics.
Z právnych dôvodov sú technológie pre "tracking" a "(re-)targeting" sčasti používané len s vaším výslovným súhlasom (tzv. "opt-in" – pozrite si odsek 5.2); v ostatných prípadoch môžete vyjadriť nesúhlas s používaním takýchto technológií (tzv. "opt-out" – pozrite si odsek 5.3.).
 


5.2 Používanie marketingových produktov od spoločnosti Google – "Opt-In"

Marketingové produkty od spoločnosti Google (napr. Google Maps, Search Ad, Display & Video 360) používame len s vaším výslovným súhlasom, ktorý môžete vyjadriť kliknutím na ikonu "Akceptovať" v tzv. Cookie Information Layer ("Opt-in"). Váš súhlas uložíme do súboru cookie vo vašom koncovom zariadení, aby od vás pri každej návšteve našich internetových stránok nebol znovu vyžadovaný váš súhlas. Tieto údaje vymažeme resp. obmedzíme ich spracovávanie, ak odvoláte váš súhlas alebo najneskôr 6 mesiacov po tom, ako ste naposledy navštívili naše internetové stránky.

Váš súhlas môžete vyjadriť kliknutím na nasledujúci odkaz:

Ak by ste niekedy zmenili rozhodnutie, tak váš súhlas môžete odvolať kliknutím na nasledujúci odkaz:

5.3 Spustiť súbor cookie opt-out

5.4 Prenos údajov do tzv. Tretích krajín
Pri používaní technológií sledovania a (opätovného) zacielenia sa údaje môžu prenášať príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru; pozri bod 12 nižšie.

6. Bezpečnosť

Na ochranu nami spravovaných údajov proti manipulácii, strate, zničeniu a proti prístupu neoprávnených osôb používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Naše bezpečnostné opatrenia priebežne zlepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

7. Právne základy spracovania

a. Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, považuje sa tento súhlas za právny základ na spracovanie (čl. 6, ods. 1, písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

b. Právnym základom na spracovanie osobných údajov pri príprave a plnení zmluvy s vami je čl. 6, ods. 1, písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

c. Ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na splnenie našich zákonných povinností (napr. na uchovávanie údajov), sme na to oprávnení podľa čl. 6, ods. 1, písm. c všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

d. Osobné údaje spracúvame okrem toho podľa čl. 6, ods. 1, písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov na hájenie našich oprávnených záujmov, ako aj oprávnených záujmov tretích strán. Za takéto oprávnené záujmy sa považuje zachovanie funkčnosti našich informačných systémov, (priamy) marketing vlastných alebo cudzích produktov a služieb a zákonom vyžadované dokumentovanie obchodných kontaktov. V rámci príslušne potrebného zváženia záujmov zohľadňujeme najmä druh osobných údajov, cieľ ich spracovávania, okolnosti ich spracovávania a váš záujem na zachovaní dôvernosti vašich osobných údajov.

8. Vymazanie vašich osobných údajov

Vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb, ktoré ukladáme z bezpečnostných dôvodov, vymažeme po siedmich dňoch. Vaše osobné údaje vymažeme inak po zániku účelu, na ktorý sme tieto údaje zhromaždili a spracovali. K ukladaniu nad tento časový rámec dochádza len vtedy, ak je to potrebné na základe zákonov, nariadení alebo iných právnych predpisov v EÚ, ktorým podliehame, alebo na základe právnych predpisov v tretích krajinách, ak v nich existuje primeraná úroveň ochrany údajov. Pokiaľ vymazanie v jednotlivom prípade nie je možné, tak príslušné osobné údaje budú označené s cieľom obmedzenia ich spracovávania v budúcnosti.

9. Práva dotknutej osoby

a. Ako osoba dotknutá spracovaním údajov máte právo na informácie (čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), opravu (čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), vymazanie údajov (čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), obmedzenie spracovávania (čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) a prenosnosť údajov (čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

b. Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. Odvolanie sa nijako nedotkne zákonnosti spracovania vašich osobných údajov až do momentu odvolania. Rovnako sa nedotkne ani ďalšieho spracovania týchto údajov na báze iného právneho základu, napr. na splnenie zákonných povinností (pozri odsek "Právne základy spracovania").

c. Právo na podanie námietky 
Z dôvodov vyplývajúcich z vašej špecifickej situácie máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe čl. 6, ods. 1 e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracovávanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6, ods. 1 f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracovávanie údajov na základe zváženia záujmov). Ak podáte námietku, tak budeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať len vtedy, keď budeme môcť bezpodmienečne preukázať existenciu takých oprávnených dôvodov, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo keď bude spracovanie slúžiť na uplatnenie, realizáciu alebo obhajobu právnych nárokov.


d. Žiadame vás, aby ste svoje nároky alebo deklarácie zasielali podľa možnosti na nasledujúcu kontaktnú adresu: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com.

e. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákonné nariadenia, máte právo na podanie sťažnosti na príslušnom orgáne pre dohľad nad ochranou osobných údajov (čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

10. Informačný bulletin

Keď si objednáte informačný bulletin ponúkaný na našej internetovej stránke, použijeme údaje uvedené pri prihlasovaní sa na odber informačného bulletinu, ak nebudete súhlasiť so širším použitím týchto údajov, len na jeho zasielanie. Objednanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť pomocou odhlásenia dostupného v informačnom bulletine.

11. Služba na centrálny prístup koncernu Daimler AG

Pomocou centrálnej prístupovej služby spoločnosti Daimler AG sa môžete prihlásiť na všetkých internetových stránkach a vo všetkých aplikáciách koncernu Daimler a jeho značiek, ktoré sú prepojené s touto službou. Príslušné platné podmienky používania obsahujú špeciálne pravidlá ochrany údajov. Tieto podmienky používania si môžete pozrieť na príslušných prihlasovacích stránkach prepojených internetových stránok a aplikácií.

12. Prenos údajov príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

a. Pri využívaní poskytovateľov služieb (pozri bod 4. d.), Sledovanie a (opätovné) zacielenie (pozri bod 5) sa osobné údaje môžu odosielať príjemcom v krajinách mimo Európskej únie ("EÚ"), Islandu, Lichtenštajnska a Nórska ( Európsky hospodársky priestor) a tam spracované, najmä USA, India.

b. V týchto krajinách z hľadiska EÚ existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov (tzv. "Primeranosť"), ktorá je v súlade s normami EÚ: Andorra, Argentína, Kanada (obmedzené), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Japonsko, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko, Uruguaj. Súhlasíme s prijímateľmi v iných krajinách, pokiaľ ide o používanie štandardných zmluvných doložiek EÚ, záväzných podnikových predpisov alebo EÚ-USA. alebo Swiss-U.S. Ochrana osobných údajov na vytvorenie "primeranej úrovne ochrany" v súlade s právnymi požiadavkami. Informácie o tom Vám radi poskytneme v časti 9.d. kontaktné informácie.

13. Súbory cookie

Informácie o nami používaných súboroch cookie a ich funkciách nájdete v našich Informáciách o súboroch cookie.

Informácie o súboroch cookie

Stav: mája 2019