Personvernerklæring

 

Behandlingsansvarlig i henhold til personvernforordningen (GDPR) er:

Daimler Buses GmbH
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
E-post: dataprivacy-bus@daimlertruck.com

Personvernansvarlig:

Personvernansvarlig Daimler Truck AG
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
E-post: dataprivacy@daimlertruck.com

1. Personvern
Vi er glad for at du besøker våre nettsider og din interesse for våre tilbud. Beskyttelse av dine persondata er viktig for oss. I disse personverninstruksene forklarer vi hvordan vi innhenter dine persondata, hva vi gjør med de, for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag dette skjer, og hvilke rettigheter og krav som er forbundet med dette for deg. I tillegg henviser vi til Daimler Truck-personverndirektiv:  

Daimler Truck personverndirektiv

Våre personverninstruksjoner for bruk av våre nettsider og personverndirektivet til Daimler Truck AG gjelder ikke for dine aktiviteter på nettsidene til sosiale nettverk eller andre tilbydere, som du kan komme til via lenker på våre nettsider. Vennligst gjør deg kjent med personvernbestemmelsene til disse tilbyderne på deres nettsider.

2. Innhenting og bearbeiding av dine personlige data
a. Når du besøker våre nettsider, laver vi bestemte opplysninger om nettleseren og operativsystemet du bruker, dato og klokkeslett for besøket, tilgangsstatusen (f.eks. om du kunne kalle opp en nettside eller mottok en feilmelding), bruk av funksjonene til nettsiden, søkebegrepene du eventuelt har lagt inn, hvor ofte du kaller opp de enkelte nettsidene, betegnelsen til oppkalte filer, den overførte datamengden, nettsiden hvorfra du kom til våre nettsider, og nettsiden som de besøker ut fra våre nettsider, det vil si når du klikker lenker på våre nettsider eller ved å legge inn et domene direkte i innleggingsfeltet på den samme fanen (ev. det samme vinduet) i din nettleser, som du har åpnet våre nettsider i. I tillegg lagrer vi - av sikkerhetsårsaker, spesielt for forebygging av og registrering av angrep på våre nettsider eller forsøk på svindel, i en varighet på syv dager - din IP-adresse og navn på din Internet Service Provider.

b. Andre personopplysninger lagrer vi kun hvis du gir oss disse dataene f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktformular, en chat, en spørreundersøkelse, et pristilbud eller for gjennomføring av en kontrakt, og selv i disse tilfellene kun i den grad dette er tillatt på grunn av en i henhold til gjeldende lover (se siffer 7) .

c. Du er verken juridisk eller avtalemessig forpliktet til å overlevere dine persondata. Det er likevel mulig at bestemte funksjoner til våe nettsider avhenger av overlevering av persondata. Hvis du ikke overleverer persondata i disse tilfellene, kan dette føre til at funksjonen ikke er tilgjengelig eller kun i begrenset grad er tilgjengelig.

3. Bruksformål
a. Persondata som er innhentet ved et besøk på våre nettsider, bruker vi for å kunne drive disse mest mulig komfortabel og for å beskytte våre IT-systemer mot angrep og andre kriminelle handlinger.

b. Hvis du gir oss ytterligere persondata, f.eks. i forbindelse med en registrering, en chat, et kontaktskjema, en undersøkelse, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, bruker vi disse dataene til de nevnte formål, med formålet kundestyring og - om nødvendig - med formålet å behandle og avgjøre eventuelle forretningstransaksjoner i den grad det kreves.

c. For ytterligere formål (f.eks. visning av personlig innhold eller annonsering basert på din brukeratferd) bruker muligens vi og utvalgte tredjeparter dine data, forutsatt at du gir ditt samtykke (= godkjenning) som en del av vårt Consent Management System. Ytterligere informasjon og valgmuligheter får du her.

d. Vi bruker også personopplysninger, i den grad vi er juridisk forpliktet til å gjøre det (f.eks. lagring for å oppfylle kommersielle krav eller skattelovgivning, avsløring i samsvar med et offisielt eller rettslig pålegg, f.eks. til rettshåndhevelse).

4. Overføring av persondata til tredjeperson; Social Plug-ins; bruk av tjenesteytere
a. Våre nettsider kan inneholde tilbud fra tredjepart. Hvis du klikker på et slikt tilbud, overfører vi i nødvendig utstrekning data til den respektive leverandøren (for eksempel opplysningen om at du fant dette tilbudet hos oss og om nødvendig ytterligere informasjon du allerede har oppgitt på våre nettsider).  

b. Når vi på våre nettsider bruker såkalte "Social Plug-ins" til sosiale nettverk som Facebook og Twitter, knytter vi til disse som følger:
Når du besøker våre nettsider, er de Social Plug-ins deaktivert, dvs. det skjer ikke noen overføring av noe som helst data til driverne av disse nettverkene. Hvis du vil bruke ett av nettverkene, klikk på den aktuelle Social Plug-in, for å opprette en direkte forbindelse med serveren til det aktuelle nettverket.
Hvis du har en brukerkonto i nettverket, og du er pålogget denne når den Social Plug-in blir aktivert, kan nettverket tilordne ditt besøk til våre nettsider til din brukerkonto. Hvis du vil unngå dette, logg deg av nettverket før aktivering av Social Plug-ins. Besøk av andre Daimler Truck-nettsider kan ikke tilordnes et sosialt nettverk, før du også der har aktivert en tilgjengelig Social Plug-in.
Når du aktiverer en Social Plug-in, overfører nettverket innholdet som dermed blir tilgjengelig direkte til din nettleser, som er koblet til våre nettsider. I denne situasjonen kan det også skje dataoverføringer, som initieres og styres fra de aktuelle sosiale nettverkene. For din forbindelse til et sosialt nettverk, finner det sted dataoverføringer mellom nettverket og ditt system, og for dine interaksjoner på denne plattformen gjelder utelukkende personvernbestemmelsene for det enkelte nettverket.
Social Plug-in forblir aktiv, til du deaktiverer den eller sletter dine informasjonskapsler (se siffer 5.d).

c. Når du klikker på en lenke til et tilbud eller aktiverer en Social Plug-in, kan det skjer at det overføres persondata til land utenfor EØS, som sette fra EU ikke garanterer noen av EU-standardene for "passende sikkerhetsnivå" for videre bearbeiding av persondata. Tenk på dette før du klikker på en lenke eller aktiverer en Social Plug-in, og dermed utløser en overføring av dine data.

d. For drift, optimering og sikring av våre nettsider bruker vi i tillegg kvalifiserte tjenesteytere (f.eks. IT-tjenesteytere, markedsføringsagenturer). Personopplysninger gir vi kun videre til disse, i den grad det er nødvendig for klargjøring og bruk av nettsidene og deres funksjon, for oppfølging av berettigede interesser og i den grad det er gitt tillatelse til det (se siffer 7). Nærmere angivelser til mottakerne finner du i vårt Consent Management System.

5. Informasjonskapsler
a. Ved besøk på våre nettsider kan det bli brukt informasjonskapsler. Teknisk sett er dette såkalte HTML-informasjonskapsler og lignende programvareverktøy som web / DOM-lagring eller lokalt delte objekter (såkalte "flash cookies"), som vi samlet omtaler som cookies.

b. Informasjonskapsler er små filer, som under besøket legges inn på din datamaskin, bærebare datamaskin eller mobile enhet av en nettside. Av dette kan man f.eks. se om det er en forbindelse mellom enheten og nettsidene, ta hensyn til ønsket språk eller andre innstillinger, samt levere spesifikke funksjoner (f.eks. nettbutikk, bilkonfigurator) eller gjenkjenne dine interesser basert på bruken din. Informasjonskapsler kan også inneholde personlig informasjon.

c. Hvorvidt og hvilke informasjonskapsler som brukes når du besøker nettstedet vårt, avhenger av hvilke områder og funksjoner på nettstedet du bruker, og om du samtykker til bruk av informasjonskapsler som ikke er teknisk nødvendige i vårt Consent Management System. Ytterligere informasjon og valgmuligheter får du her.

d. Bruken av informasjonskapsler avhenger også av innstillingene til nettleseren du bruker (f.eks. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  De fleste nettlesere er forhåndsinnstilte for å godta bestemte typer informasjonskapsler automatisk; du kan imidlertid vanligvis endre denne innstillingen. Eksisterende informasjonskapsler kan til enhver tid slettes. Web/DOM-Storage og Local Shared Objects kan du slette separat. Du kan finne ut hvordan dette virker i nettleseren eller enheten du bruker i produsentens anvisning.

e. Samtykke (= godkjenning) samt avvisning eller sletting av informasjonskapsler er bundet til enheten som brukes, og også til nettleseren som brukes i hvert tilfelle. Hvis du bruker flere apparater eller nettlesere, kan du gjøre beslutninger ev. foreta innstillinger forskjellig.

f. Hvis du bestemmer deg for å ikke bruke informasjonskapsler eller sletter dem, kan det være at ikke alle funksjoner på våre nettsider vil fungere eller at enkeltfunksjoner vil være begrenset.

6. Sikkerhet
Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, for å beskytte dataene som forvaltes av oss mot manipulering, tap, skader og mot tilgang av uvedkommende personer. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak fortløpende og i henhold til den teknologiske utviklingen.

7. Juridisk grunnlag for bearbeidingen
a. I den grad du har gitt oss tillatelse for å bearbeide dine persondata, er dette det juridiske grunnlaget for bearbeidingen (GDPR art. 6 avsn. 1 bokstav. a).

b. For en bearbeiding av persondata for formål å inngå eller oppfylle en avtale med det, er det juridiske grunnlaget GDPR art. 6 avsn. 1 bokstav b.

c. I den grad bearbeiding av dine persondata er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. for oppbevaring av data), har vi rett til det i henhold til GDPR art. 6 avsn. 1 bokstav. c.

d. Ut over dette bearbeider vi persondata til formål for å registrere våre berettigede interesser og berettigede interesser til tredjepart iht. GDPR art. 6 avsn. 1 bokstav f. Opprettholdelse av våre IT-systemers funksjonalitet, (direkte) markedsføring av våre egne og tredjeparts produkter og tjenester (i den grad dette ikke skjer med din godkjenning) og den juridisk nødvendige dokumentasjonen av forretningsforbindelser er slike legitime interesser. Når det gjelder den nødvendige interessebalansen, tar vi særlig hensyn til typen personopplysninger, formålet med behandlingen, omstendighetene for behandlingen og interessen for konfidensialitet knyttet til dine personopplysninger.

8. Sletting av dine persondata
Din IP-adresse og navnet på Internett-leverandøren din, som vi lagrer av sikkerhetshensyn, sletter vi etter syv dager. Ellers sletter vi dine persondata med en gang formålet, som vi har innhentet og bearbeidet dataene for, bortfaller. Etter dette tidspunktet vil lagring kun skje i den grad det kreves i henhold til lover, forskrifter eller andre lovbestemmelser som vi er underlagt, i EU eller i henhold til lover i tredjeland, der det er tilstrekkelig grad av datavern. I den grad en sletting i enkeltsaker ikke er mulig, er de aktuelle personopplysningene merket med det formål å begrense deres fremtidige behandling.

9. Berørte rettigheter
a. Som berørt person for databearbeidingen, har du rett til informasjon (Art. 15 i GDPR), korrigering av personopplysninger (art. 16 i GDPR), sletting av personopplysninger (art. 17 i GDPR), begrensning i behandling (art. 18 i GDPR), i tillegg til dataenes overførbarhet (art. 20 i GDPR).

b. Har du gitt oss tillatelse til å bearbeide dine persondata, har du rett til å tilbakekalle tillatelsen til enhver tid. Retten til bearbeiding av dine persondata fra til tilbakekalling, blir ikke berørt av tilbakekallingen. Likedan berøres ikke en videre bearbeiding av disse dataene på grunn av et annet juridisk grunnlag, enten for oppfylling av juridiske forpliktelser (jfr. avsnitt "Juridisk grunnlag for bearbeidingen").

c. Innsigelsesrett
Du har til enhver tid rett, av grunner som er knyttet til din spesielle situasjon, å motsi deg behandling av dine personopplysninger som vi behandler på grunnlag av GDPR art. 6 avsn. 1 e) GDPR (behandling av opplysninger i offentlig interesse) eller art. 6 avsn. 1 f) GDPR (behandling av opplysninger på grunnlag av en avveining av interesser). Leverer du en innsigelse, vil vi kun bearbeide dine persondata videre, hvis vi kan framlegge tvingende nødvendige grunner for dette, som veier mer enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller bearbeidingen er for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav. Hvis vi behandler dine personopplysninger for å utføre direkte annonsering for å beskytte legitime interesser på grunnlag av en interessebalanse, har du også rett til å innvende mot dette når som helst uten å oppgi årsaker.

d. Vi ber deg om mulig å rette dine forespørsler eller erklæringer til kontaktadressen under: dataprivacy-bus@daimlertruck.com

e. Hvis du mener at håndteringen av dine persondata bryter med lovens krav, har du rett til å klage til ansvarlig databeskyttelsesmyndighet (Art. 77 i GDPR).

10. Nyhetsbrev
Hvis du abonnerer på ett av nyhetsbrevene som tilbys på vår nettside, vil dataene som er oppgitt i nyhetsbrevregistreringen kun bli brukt til å sende nyhetsbrevet, med mindre du godtar en utvidet bruk. Du kan til enhver tid avslutte abonnementet av nyhetsbrevet med avmeldingsmuligheten angitt i brevet.

11. Sentral tilgangsservice til Daimler Truck AG
Med den sentrale tilgangsservicen til Daimler Truck AG kan du registrere deg hos alle nettsider og applikasjoner til Daimler Truck-gruppen og dens merker, som er knyttet til denne tjenesten. De bruksvilkårene som gjelder for denne, omfatter spesielle datavernforskrifter. Du kan få tilgang til disse bruksvilkårene på respektive registreringsside på de tilknyttede nettstedene og applikasjonene.

12. Dataoverføring til mottakere utenfor EØS
a. Ved bruk av tjenesteytere (se siffer 4. d.) og vidrelevering av data med ditt samtykke (= godkjenning) til tredjepart (se siffer 3.c) kan personopplysninger bli overført til mottakere i land utenfor EU, Island, Liechtenstein og Norge (= EØS) og bli behandlet der, spesielt USA, India.

b. I de følgende landene er det sett fra EU ikke noe tilpasset beskyttelsesnivå tilsvarende EU-standarder for behandling av persondata (såkalt rimelig beslutning): Andorra, Argentina, Canada (begrenset), Færøyene, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, New Zealand, Sveits, Uruguay. Med mottakere i andre land er vi enige om anvendelse av EUs standardkontraktsbestemmelser, bindende selskapsregler eller andre tillatte mekanismer for å skape et "passende beskyttelsesnivå" i samsvar med lovkravene. Informasjon om dette stiller vi gjerne til rådighet med kontaktdataene angitt i punkt 9.d.

Per: Oktober 2020