Juridiske merknader.


Opphavsrett.
Copyright EvoBus GmbH. Med enerett. Alle tekster og bilder, all grafikk, alle lyd-, video- og animasjonsfiler og måten de er satt sammen på, er underlagt opphavsrett og andre lover til vern av immateriell eiendom. Disse må ikke kopieres til kommersielle formål eller til videreformidling, eller forandres og brukes på andre nettsteder. Noen internettsider fra EvoBus GmbH inneholder også materiale som er underlagt opphavsretten til den som har stilt materialet til disposisjon.

Handelsmerker.
Overalt der annet ikke er angitt, er samtlige merker som er angitt på internettsidene til EvoBus GmbH beskyttede varemerker for EvoBus GmbH eller Daimler Truck AG, modellnavnene samt samtlige av selskapets logoer og emblemer.

Fremtidsrettede utsagn.
Mange internettsider inneholder fremtidsrettede utsagn som er basert på vurderingene til ledelsen i EvoBus GmbH eller Daimler Truck AG. Bruken av ord som "forvente", "anslå", "regne med", "akte" og "planlegge" på disse sidene skal tilkjennegi fremtidsrettede utsagn. Slike utsagn gjengir synspunktene til EvoBus GmbH eller Daimler Truck AG med hensyn til fremtidige hendelser på tidspunktet da de ble ytret, og er gjenstand for en viss risiko og usikkerhet. Som det fremgår av rapportene som Daimler Truck AG legger frem for det amerikanske børstilsynet, U.S. Securities and Exchange Commission (inkludert siste forretningsårsrapport, skjema 20-F) finnes det mange faktorer som kan føre til at faktiske resultater avviker betydelig fra estimatene som her fremsettes. Blant disse faktorene er forandringer i de generelle økonomiske og forretningsmessige rammebetingelsene, forandringer i valutakurser og rentenivå, lansering av konkurrerende produkter, utilstrekkelig godkjennelse av nye produkter og tjenester og endringer i foretaksstrategien. EvoBus GmbH og Daimler Truck AG akter ikke og er ikke forpliktet til å oppdatere disse fremtidsrettede utsagnene fortløpende, da de utelukkende er basert på omstendighetene på publikasjonsdagen.

Produkter og priser.
Etter redaksjonsslutt kan det ha blitt foretatt endringer på enkelte sider. Opplysningene på denne nettsiden til EvoBus GmbH skal betraktes som referanseutsagn. Forbehold om prisendringer og feil. Bildene kan også inneholde tilbehør og tilleggsutstyr fra EvoBus GmbH som ikke inngår i standard leveransomfang. Fargeavvik har tekniske årsaker. Denne nettsiden til EvoBus GmbH kan også inneholde typer og serviceytelser som ikke tilbys i alle land. Utsagn om priser og standardutstyr og om juridiske, rettslige og skattemessige bestemmelser og virkninger gjelder bare i bestemte land. Aktuelle priser er de som gjelder på leveringsdatoen. Oppdaterte, bindende priser får du på et omnibuss salgskontor, et generalagentur eller et datterselskap hos EvoBus GmbH.

Lisensrettigheter.
EvoBus GmbH ønsker å tilby deg et innovativt og informativt internettprogram. Vi håper derfor at du gleder deg like mye som oss over den kreative utformingen. Vi ber likevel om forståelse for at EvoBus GmbH må beskytte sin immaterielle eiendom, herunder patenter, varemerker og opphavsrettigheter, og at disse internettsidene ikke kan gi noen form for lisensrettigheter til EvoBus GmbHs immaterielle eiendom.

Ansvar og garanti.
EvoBus GmbH gir opplysningene uten noen uttrykkelig eller stilltiende forsikring eller garanti. Utelukket er også alle stilltiende garantier om omsettelighet, egnethet for bestemte formål og ikke-overtredelse av lover og patentrettigheter. Også selv om vi (EvoBus GmbH) går ut ifra at informasjonen fra vår side er korrekt, kan det ikke fullstendig utelukkes at den inneholder feil eller unøyaktigheter, noe vi (EvoBus GmbH) ikke på noen måte står ansvarlig for.

Informasjon om nettbasert tvistemekling.
EU-kommisjonen har opprettet en internettplattform for løsning av konflikter (den såkalte OS-plattformen). OS-plattformen fungerer som kontaktpunkt for bileggelse av tvister om kontraktsforpliktelser som springer ut av online kjøpekontrakter. Du når OS-plattformen under følgende lenke: ec.europa.eu/consumers/odr