Mercedes-Benz Busse fahren durch Serpentinen.

Wskazówki prawne.

Prawo autorskie

Copyright 2001-2021 EvoBus Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach podlegają ochronie prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe EvoBus Polska Sp. z o.o. zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

Znaki handlowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki handlowe wymienione na stronach internetowych EvoBus Polska Sp. z o.o. są prawnie chronionymi znakami towarowymi EvoBus Polska Sp. z o.o. albo Daimler AG, dotyczy to w szczególności nazw modeli oraz wszystkich znaków logo i emblematów.

Znaki handlowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki handlowe wymienione na stronach internetowych EvoBus Polska Sp. z o.o. są prawnie chronionymi znakami towarowymi EvoBus Polska Sp. z o.o. albo Daimler AG, dotyczy to w szczególności nazw modeli oraz wszystkich znaków logo i emblematów.

Wypowiedzi dotyczące przyszłości

Wiele stron internetowych zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości, oparte na szacunkach kierownictwa EvoBus Polska Sp. z o.o. lub Daimler AG. Używając słów takich, jak "spodziewamy się", "szacujemy", "liczymy się z", "zamierzamy" i "planujemy" na tych stronach internetowych dajemy do zrozumienia, że są to stwierdzenia dotyczących przyszłości. Takie wypowiedzi odzwierciedlają punkt widzenia firm EvoBus Polska Sp. z o.o. lub Daimler AG na przyszłe zdarzenia z chwili, gdy je wyartykułowano. Są one dotknięte pewnymi ryzykami i niepewnością. Jak wyjaśnia się w raportach, które Daimler AG złożyła amerykańskim organom nadzoru giełdowego U.S. Securities and Exchange Commission (włącznie z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym formularz 20-F), wiele czynników może prowadzić do tego, że rzeczywiste wyniki będą znacznie odbiegać od podanych tu szacunków. Do takich czynników należą oprócz innych zmian w warunkach ramowych - ogólno-gospodarczych i handlowych - zmiany w kursach wymiany walut i w poziomie stóp procentowych, nowe produkty konkurencyjne, niewystarczająca akceptacja dla nowych porduktów i usług oraz zmiana strategii przedsiębiorstwa. EvoBus Polska Sp. z o.o. i Daimler AG oddalają od siebie jakikolwiek zamiar lub obowiązek stałego aktualizowania wypowiedzi, które dotyczą przyszłości, ponieważ są one oparte wyłącznie na sytuacji w dniu ich publikacji.

Produkty i ceny

Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany. Dane na tej stronie należy traktować jako dane przybliżone. Zastrzega się możliwość zmiany cen i wystąpienia błędów. Ilustracje mogą zawierać także akcesoria i wyposażenia dodatkowe nienależące do seryjnego zakresu dostaw. Różnice w odcieniach barw są uwarunkowane względami technicznymi. Poszczególne strony mogą też zawierać modele i świadczenia, które nie są oferowane w Polsce. Informacje dotyczące cen i wyposażenia seryjnego, przepisów i skutków ustawowych, prawnych i podatkowych są ważne tylko w określonych państwach. Obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. W sprawie wiążacej ostatecznej wersji proszę sie zwrócić z pytaniem do biura sprzedaży autobusów, przedstawicielstwa generalnego lub spółki-córki.

Informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów

Komisja Europejska stworzyła platformę internetowego rozstrzygania sporów (tzw. "platforma ODR"). Platforma ODR pełni rolę punktu kontaktowego do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych, które wynikają z zawartych przez internet umów kupna-sprzedaży. Platformę ODR znajdziesz pod następującym linkiem:

Informacja wymagana na podstawie § 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG; Verbraucherstreitbeilegungsgesetz)

Zasada obowiązująca niemieckich użytkowników: Daimler AG nie uczestniczy w procedurach rozstrzygania sporów prowadzonych przed konsumenckimi biurami mediacyjnymi w rozumieniu VSBG i nie jest do tego zobowiązany.