Information til kunder om databeskyttelse

Beskyttelsen af dine personoplysninger har højeste prioritet for os, og vi er opmærksom på databeskyttelse i alle vore forretningsprocedurer. I denne information får du en detaljeret oversigt over, hvordan EvoBus Danmark A/S behandler dine personoplysninger. Personoplysninger betyder alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Med denne information om databeskyttelse oplyser vi dig om måden, omfanget og formålet med indsamlingen af personoplysninger hos EvoBus Danmark A/S, og hvordan vi omgås personoplysninger. Derudover får du oplysninger om de rettigheder, som du har i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Hvem er underlagt denne databeskyttelsesinformation?

Denne information gælder for alle kunder og andre personer, der interesserer sig for produkter og tjeneste- samt arbejdsydelser fra EvoBus Danmark A/S samt for alle andre fysiske personer, som i forbindelse med disse produkter, tjeneste- eller arbejdsydelser er i kontakt med EvoBus Danmark A/S (for eksempel repræsentanter eller kontaktpersoner hos kunder).

For bestemte produkter og tjeneste- eller arbejdsydelser kan der gælde yderligere krav om, hvad der skal gives af informationer i relation til databeskyttelse, som supplerer denne information.
 

1. Hvem har ansvaret for behandlingen af mine personoplysninger, og hvem kan jeg henvende mig til med spørgsmål om databeskyttelse?

Det er det nedenfor nævnte firma, der er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger (medmindre et andet dataansvarligt firma eksplicit nævnes):

EvoBus Danmark A/S
Centervej 3
4600 Køge
evobus.danmark@daimlertruck.com

EvoBus Danmark A/S er en virksomhed, der tilhører Daimler Truck AG og dermed en del af Daimler Truck-koncernen.

Databeskyttelsesrådgiveren er:

Databeskyttelsesrådgiveren hos Daimler Truck AG (Daimler Truck-koncernens databeskyttelsesrådgiver)
Daimler Truck AG
Chief Data Privacy Officer
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
dataprivacy@daimlertruck.com

2. Hvilke data behandles, og hvorfra kommer mine data?

Vi behandler personoplysninger (”Personoplysninger”) i henhold til de grundlæggende databeskyttelsesretlige principper, herunder bl.a. princippet om formålsbegrænsning og om dataminimering. Personoplysninger behandles alene, såfremt det er nødvendigt, og hvis det er tilladt for os i henhold til gældende lovkrav, f.eks. fordi det følger af en retlig forpligtelse, eller fordi at du har indvilliget i det.

For så vidt der ikke fremgår andet i det efterfølgende, omfatter begreberne ”behandle” og ”behandling” navnlig også indsamling af, brug af, videregivelse af og overførsel af personoplysninger (jf. art. 4, stk. 2, i EU's databeskyttelsesforordning).

2.1. Oplysninger i forbindelse med forretningsforbindelser

Når vi indgår forretningsaftaler og gennemfører forretninger, indsamler, behandler og anvender vi, i det omfang det i det enkelte tilfælde er nødvendigt, følgende oplysninger:

 • Kundens stamdata, herunder navnlig firma, navn, sprog, funktion, branchetilhørsforhold, medlemsskaber i sammenslutninger/organisationer;
 • Kundens kontaktdata, herunder navnlig aktuel adresse, tidligere adresser, andre forsendelsesadresser, telefonnumre og e-mail adresser;
 • Kundens interesse i marketingsaktiviteter, herunder navnlig arrangementer og tilsendelse af reklamemateriale;
 • Kontraktdata, såsom kontraktbegyndelse og -ophør, ratebetaling, tilbagebetalingsbestemmelser;
 • Oplysninger om køretøjer og vognparker, herunder især første registrering, køretøjets chassisnummer, nummerplade, handelsmærke, informationer om reparationer og skader i forbindelse med uheld;
 • For så vidt vi har modtaget oplysninger om repræsentanter eller kontaktpersoner: deres stamdata, herunder navnlig navn, fødselsdato og CVR-nummer på den virksomhed, som de pågældende repræsenterer, samt kontaktdata såsom aktuel adresse, tidligere adresser, yderligere forsendelsesadresser, telefonnumre og e-mail adresser samt interesser i forbindelse med marketingsaktiviteter;
 • Stamdata fra kautionister, herunder navnlig navn, fødselsdato, fødselssted, nationalitet, civilstand og CVR-nummer;
 • Kautionistens kontaktdata, som for eksempel aktuel adresse, tidligere adresser, andre forsendelsesadresser, telefonnumre og e-mail adresser;
 • Data, der fremgår af identitetskort eller anden fremlagt legitimation;
 • Verificering af data, herunder navnlig underskriftprøver;
 • Bankforbindelser, for eksempel dit IBAN, BIC, oplysninger om din bank;
 • Relevante oplysninger i forbindelse med skat, herunder især moms-ID, skatteidentifikationsnummer, skattemæssig dokumentation;
 • Bilag i forbindelse med årsregnskab eller driftsøkonomiske vurderinger, virksomhedsmåltal og andre virksomheds- og finansøkonomiske informationer;
 • Betalingsadfærd;
 • I særlige tilfælde indhentning af kreditoplysninger;
 • Data fra brevveksling, elektronisk og telefonisk kommunikation mellem dig og os;
 • Data om din forretningsvirksomhed og mulige forretningspartnere;
 • Data fra garantibeviser;
 • I givet fald andre data, der står i sammenhæng med opfyldelsen af den respektive forretning.


2.2. Personoplysninger i forbindelse med vores online-tjenester

Inden for rammerne af vores online-tjenester, herunder portaler og apps (som for eksempel OMNIplusON) indsamler vi yderligere data, såfremt disse er nødvendige for, at vi kan opfylde vore kontraktmæssige forpligtelser over for dig, eller som du har afgivet dit samtykke til, at vi indsamler. Her drejer det sig navnlig om de følgende oplysninger:

 • Ændringer, som du har udført i dine stamdata, for eksempel adresseændring;
 • Oplysninger om funktioner, som du har foranlediget, som for eksempel tidspunkt og den udløste funktion, og dine indstillinger i de online-tjenester, som du gør brug af;
 • Tidspunkt for og omfang af de af dig accepterede brugerbetingelser for online-tjenester

Brug af de data, der indsamles inden for rammerne af online-tjenesterne, til statistiske eller videnskabelige formål eller til videreudvikling af online-tjenesterne eller køretøjer, sker udelukkende efter anonymisering af dine data, eksempelvis ved at forkorte din IP-adresse, når bevægelsesdata evalueres.

2.3. Hvorfra indsamles mine personoplysninger?

Principielt henter vi dine personoplysninger direkte hos dig. Derudover behandler vi - for så vidt dette er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som vi har indgået med dig, eller for at opfylde transaktioner, der er nødvendige i forbindelse med indgåelsen af en forretning med dig, eller du har samtykket hertil - også personoplysninger, som vi har lovligt har indhentet fra andre virksomheder i Daimler Buses GmbH (disse er opført under pkt. 4.1), fra Daimler Truck AG og andre Daimler Truck-koncernvirksomheder. Derudover modtager vi personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, såsom offentlige medier (f.eks. Internettet, aviser) samt offentlige registre (såsom handelsregister eller kreditoplysningsbureauer). Endvidere modtager vi oplysninger fra myndighederne for at kunne efterkomme vore lovmæssige forpligtelser (f.eks. oplysninger om ejeren af et køretøj via myndighederne i forbindelse med produkttilbagekaldelser).

3. Hvad bruges mine personoplysninger til (formålet med behandlingen) og efter hvilket retsgrundlaget (behandlingsgrundlag) sker dette?

3.1. Indsamling og behandling inden for rammerne af vores kontraktopfyldelse

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger, som beskrevet detaljeret under pkt. 3, inden for rammerne af etableringen af kontakten til dig og til opfyldelsen af vore kontraktforpligtelser over for dig. Disse oplysninger behandler vi på retsgrundlaget i henhold til artikel 6, stk.1, litra 1b, i EU's databeskyttelsesforordning, og således til gennemførelse af kontraktmæssige foranstaltninger samt til kontraktopfyldelse. Vi behandler for eksempel dine kontaktdata med det formål at komme i kontakt med dig samt yderligere personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, for at indgå eller ophøre kontrakter for køb, arbejds- eller tjenesteydelser samt for på korrekt vis at opfylde vore kontraktmæssige forpligtelser.

I denne sammenhæng deler vi IT-systemer og deri opbevarede data med vore datterselskaber (Daimler Buses Schweiz AG, Daimler Buses Nederland B.V. (Holland), Daimler Buses UK Ltd. (Storbritannien), Daimler Buses Belgium NV (Belgien), Daimler Buses Austria GmbH (Østrig), Daimler Buses Česká republika s.r.o. (Tjekkiet), EvoBus Danmark AS (Danmark), Daimler Buses Sverige AB  (Sverige), Daimler Buses France S.A.S.U. (Frankrig), EvoBus Réunion S.A. (Frankrig), Daimler Buses España, S.A.U. (Spanien), Daimler Buses Portugal, S.A., Daimler Buses Italia S.p.A. (Italien), Daimler Buses Polska Sp. z o.o. (Polen), vore autoriserede distributører og servicepartnere, Daimler Truck Customer Center samt Daimler Truck AG.

De her nævnte virksomheder har teknisk adgang til IT-systemerne, som anvendes i fællesskab, herunder de opbevarede data. Adgang til disse data sker udelukkende, for så vidt det er nødvendigt for at gennemføre og afvikle forretninger med dig, som for eksempel for at erlægge en service eller reparationsydelse eller en anden tjenesteydelse, der står i forbindelse med vores produkter samt ved bestilling af reservedele og i forbindelse med køb af et køretøj.

3.2. Behandling i forbindelse med legitime interesser

Vi behandler desuden dine personoplysninger, såfremt dette er nødvendigt for at opretholde vores legitime interesse som dataansvarlig eller for at opretholde tredjemands legitime interesser, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af dine personoplysninger, går forud herfor (artikel 6, stk. 1, litra f, i EU's databeskyttelsesforordning). Med ”tredjemand” menes fysiske eller juridiske personer såsom virksomheder, myndigheder, institutioner eller andre organer. I denne sammenhæng er vi som dataansvarlige og vore databehandlere ikke ”tredjemand” (jf. art. 4, nr. 10, i EU's databeskyttelsesforordning). Behandling af dine personoplysninger på grundlag af en legitim interesse sker især i følgende tilfælde:

 • For at verificere din kreditværdighed samt for at undgå misligholdt betaling eller en mulig insolvensrisiko overfører vi personoplysninger om indgåelsen, gennemførelsen og afslutningen af vores aftaleforhold samt oplysninger relateret til misligholdelse af aftaleforholdet til vores kreditoplysningsbureau og indhenter oplysning om kreditværdigheden.
 • I forbindelse med vedligeholdelse og ajourføring af vore IT-systemer kan det i enkeltstående tilfælde være nødvendigt at behandle dine personoplysninger baseret på vor legitime interesse, da disse foranstaltninger tjener til at opretholde IT-sikkerheden og IT-driften og således tjener til forretnings- og risikostyring i Daimler Truck -koncernen.
 • Derudover anvender vi dine personoplysninger, herunder navnlig dine kontaktdata til adresserede reklameforsendelser om produkter og tjeneste- og arbejdsydelser og i enkelte tilfælde også om arrangementer. Endvidere anvender vi disse oplysninger i markedsføringsøjemed via vore online-tjenester eller pr. mail, såfremt du har afgivet dit samtykker til, at vi anvender din mailadresse i forbindelse med salg af produkter eller tjeneste- eller arbejdsydelser for at reklamere for egne lignende produkter eller tjeneste- eller arbejdsydelser. Hvis du modsiger dig brugen af dine personoplysninger, sender vi dig ikke yderligere markedsføringsmateriale. Når vi indsamler dine personoplysninger, og hver gang vi bruger dine personoplysninger, vil vi klart og tydeligt gøre dig opmærksom på din ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger. Vi anvender personoplysninger i nævnte markedsføringsøjemed på baggrund af vor legitime interesse i at markedsføre vor virksomhed. Vi vil gerne regelmæssigt oplyse dig om de af vore produkter og ydelser, som vi mener, kan være af interesse for dig.
 • Derudover behandler vi dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastsættes, gøres gældende eller forsvares.
 • På vores netsteder gennemfører vi desuden online-kundeundersøgelser og behandler i denne forbindelse dine personoplysninger. Disse kundeundersøgelser tjener til en vedvarende kontrol og forbedring af kvaliteten af vores kundepleje og dermed vores konkurrenceevne og kundeorientering. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger i denne sammenhæng er tillige baseret på vores legitime interesse i at gennemføre kundeundersøgelse med henblik på udvikling og fastholdelse af kunderelationer, der er mere tungtvejende end din interesse i ikke at være genstand for behandling.

I forbindelse med videreudvikling af vores tjenesteydelser og produkter samt til statistiske formål behandler vi dine personoplysninger udelukkende i anonymiseret form.

3.3. Indsamling og behandling på grundlag af dit samtykke

Endvidere bliver dine personoplysninger indsamlet og behandlet, hvis du har afgivet dit udtrykkelige samtykke hertil forud for behandlingen og dermed tilkendegivet at være indforstået hermed (artikel 6, stk. 1, Iitra a i EU's databeskyttelsesforordning).

I det omfang vi ikke allerede anvender dine personoplysninger i markedsføringsøjemed på grundlag af vores berettigede interesse (som beskrevet ovenfor under pkt. 4.2), vil vi indhente udtrykkeligt samtykke fra dig.

Derudover gennemfører vi fra tid til anden markedsanalysevirksomheder for at undersøge kundetilfredshed og optimere vores produkter og tjenesteydelser i vores kundernes interesse.


4. Bliver mine personoplysninger videregivet?

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre du har givet dig samtykke til en sådan videregivelse, eller medmindre videregivelsen følger af en lovmæssig forpligtelse, vi som dataansvarlig er underlagt.

4.1. Videregivelse af personoplysninger til databehandlere

Til erlæggelse af vores ydelser omkring vores produkter gør vi i EU brug af databehandlere (f. eks. markedsanalysevirksomheder, IT-tjenesteudbydere og udbydere af elektronisk opbevaring, call-center-virksomheder til at gennemføre vores kundeservice eller eksterne inkassovirksomheder til inddrivelse af gæld). Videregivelsen af dine personoplysninger til disse sker under streng overholdelse af tavshedspligten, samt bestemmelserne i EU's databeskyttelsesforordningen. Vi har indgået de respektive, lovpligtige databehandleraftaler i henhold til artikel 28 i EU's databeskyttelsesforordning med alle databehandlere, som behandler personoplysninger på vores vegne, og disse må udelukkende behandle personoplysninger for os og ikke med eget formål.

4.2. Udveksling af personoplysninger i forbindelse med fælles dataopbevaring

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger - som vi har på baggrund af vores kontraktforhold med dig - i IT-systemer, som ligeledes benyttes af de i pkt. 4.1 nævnte virksomheder. De personoplysninger, som vi opbevarer der, står således teknisk også til rådighed for disse virksomheder. Disse virksomheder vil udelukkende gøre brug af adgangen til personoplysningerne, såfremt - som beskrevet under pkt. 4.1 - dette er nødvendigt for forretningsforbindelsen med dig.

4.3. Videregivelse af personoplysninger til leverandører

Vi videregiver dine personoplysninger, herunder navnlig dit for- og efternavn, din adresse, dit kundenummer, nummeret på din kontrakt (hvis et sådan findes), salgsprisen for køretøjet og køretøjets chassisnummer til leverandører i Tyskland (f. eks. Mercedes-Benz Minibus GmbH eller Daimler Truck AG), som vi har pålagt at fremstille eller levere de køretøjer, eller udstyr, som du har bestilt.

4.4. Videregivelse af personoplysninger til værksteder

Hvis du gør brug af serviceydelser fra vores autoriserede servicepartnere, videregiver vi dine personoplysninger, herunder navnlig dit for- og efternavn, dine kontaktdata, datoen for første registrering af dit køretøj, køretøjets identifikationsnummer, vogntypen og -mærke samt nummerpladens nummer til vores autoriserede servicepartnere i Tyskland og henholdsvis i den europæiske union (”EU”) og i det europæisk økonomiske samarbejdsområde (”EØS”), hvis det er nødvendigt at oplyse dine personoplysninger til værkstedet, for at din ordre kan udføres. Dette gælder især i forbindelse med garantiydelser eller kulance ydelser eller for at udføre service- og vedligeholdelseskontrakter for dine køretøjer og erlæggelsen af online-serviceydelser, som du har anmodet om.

4.5. Videregivelse af personoplysninger i forbindelse med garanti på brugte køretøjer

Hvis du i forbindelse med købet af et brugt køretøj har indgået en garantipakke (f. eks. BusStore garanti), videregives de personoplysninger, som er nødvendige for at indgå og gennemføre den tilsvarende garantikontrakt, herunder navnlig dine kontaktdata, løbetiden for BusStore garantien, fakturabeløbet, køretøjets chassisnummer, internt køretøjsnummer, vogntype og -mærke, nummerpladens nummer (hvis dette kendes), udleveringsdato, udløbsdato for syn og aktuelt kilometertal til den af vores partnere, som bliver din kontraktpartner for garantikontrakten for det brugte køretøj.

Hvis du indgår en BusStore-garanti, er det på nuværende tidspunkt firmaet AutoProtect MBI Ltd, Warwick House, Rozdon Road, Harlow, CM19 5DY United Kingdom (Storbritannien), der er din kontraktpartner.

4.6. Videregivelse af personoplysninger til kreditinstitutter og udbydere af betalingsserviceydelser

Endvidere videregiver vi dine personoplysninger til kreditinstitutter og udbydere af betalingsserviceydelser i forbindelse med afviklingen af forretninger med produkter og tjenesteydelser med henblik på afregning samt afvikling af betaling, såfremt du har givet samtykke til dette, eller dette er tilladt ved lov.

4.7. Videregivelse af personoplysninger i regnskabsmæssig sammenhæng

Specifikke stamdata fra finansieringskontrakter med restværdigaranti, her navnlig dit navn, din adresse, kontraktens løbetid, kontraktens nummer samt køretøjets chassisnummer, videregives til Daimler Truck AG med henblik på risikostyring og med det formål at opstille årsopgørelser for Daimler Truck AG og Daimler Buses GmbH. Desuden videregives oplysninger fra specifikke bilag som betalings- og transaktionsdata til Daimler Truck AG udelukkende til dette formål.


5. Videregives mine personoplysninger til et tredjeland eller til en international organisation?

Der videregives ikke personoplysninger til lande uden for henholdsvis EU eller EØS (såkaldte tredjelande), medmindre vi er forpligtet til dette på grundlag af påbud fra myndigheder eller domstole. Dine personoplysninger opbevares i fælles IT-systemer, hvor selskaber lokaliseret i forskellige lande har adgang. Personoplysningerne i systemerne behandles som beskrevet detaljeret under pkt. 4.1,. Schweiz har et tilstrækkeligt niveau for databeskyttelse. Dette blev fastslået af EU-kommissionen ved en gennemførelsesretsakt (jf. artikel 45 i EU's databeskyttelsesforordning).


6. Hvor længe gemmes mine personoplysninger?

Vi behandler og opbevarer kun dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at opfylde kontraktmæssige eller lovmæssige forpligtelser. Hvis der ikke længere er et retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger, sletter vi dem. I denne sammenhæng gemmer vi dine personoplysninger i følgende perioder:

Dine personoplysninger gemmer vi i markedsføringsøjemed, altså for at tilsende dig informationer om og tilbud på produkter og tjenesteydelser, i et tidsrum på maksimalt 5 år efter sidste relevante kontakt med dig. En relevant kontakt foreligger, hvis der har været kommunikation mellem dig og os, enten mundtligt, skriftligt eller pr. telefon.

Når du bruger vores websteder (www.mercedes-benz.com, www.setra.de, www.omniplus.com, www.omniplus-on.com, www.bus-store.com) o gemmer vi blandt andet din IP-Adresse. Vi gemmer den i 7 dage. Hvis du bruger de nævnte websteder, kan du finde yderligere oplysninger om brugen af dine personoplysninger i informationerne om databeskyttelse, som findes på webstederne.

Hvis du har tilmeldt dig til online-tjenesterne og deaktiverer disse tjenester, sletter vi dine personoplysninger senest efter tre år, hvis du ikke inden for dette tidsrum beslutter dig for at reaktivere online-tjenesterne.


7. Hvilke rettigheder har jeg over for EvoBus Danmark A/S?

Du har omfattende rettigheder, hvad angår behandlingen af dine personoplysninger. Vi lægger stor vægt på at gøre dig bekendt med disse rettigheder:

 • Indsigtsret: Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af, de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse har du ret til at blandt andet at modtage information om formålet med behandlingen, kategorierne af personoplysninger under behandling, og hvor længe personoplysningerne opbevares (artikel 15 i EU's databeskyttelsesforordning).
 • Ret til berigtigelse af urigtige oplysninger: Du har ret til at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, såfremt disse er fejlagtige samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (artikel 16 i EU's databeskyttelsesforordning).
 • Ret til sletning: Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis vi f. eks. ikke længere har brug for dine personoplysninger til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt eller, hvis du har gjort berettiget indsigelse eller har trukket dit samtykke tilbage eller, hvis der er en lovmæssig pligt til sletningen (artikel 17 EU's databeskyttelsesforordning).
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Denne ret gælder især i perioden, hvor lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger kontrolleres, hvis du har bestridt rigtigheden af oplysningerne, samt i tilfælde hvor du har ret til sletning, men i stedet for sletning ønsker en begrænset behandling. Derudover begrænses behandlingen i tilfælde af, at personoplysningerne ikke længere er nødvendige for de af os forfulgte formål, men du har brug for oplysningerne, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, f.eks. hvis der er tvist mellem dig og os angående en gældende indsigelse (artikel 18 EU's databeskyttelsesforordning).
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (artikel 20 EU's databeskyttelsesforordning), såfremt disse oplysninger ikke allerede er blevet slettet, samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.

Hvis du ønsker at gøre en af dine rettigheder gældende eller ønsker yderligere oplysninger herom, bedes du sende en mail til evobus.danmark@daimlertruck.com eller ved at skrive til EvoBus Danmark A/S, Centervej 3, 4600 Køge.

Kan jeg trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage?

Du kan til enhver tid gratis og med virkning fremover trække et samtykke tilbage, som du har givet til behandling af dine personoplysninger. Dette gælder også for samtykke, der er givet før EU's databeskyttelsesforordning trådte i kraft, altså før den 25. maj 2018. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

Tilbagekaldelsen af et samtykke kan sendes på mail til evobus.danmark@daimlertruck.com eller ved at skrive til EvoBus Danmark A/S, Centervej 3, 4600 Køge.

Du bedes være opmærksom på, at tilbagekaldelsen først gælder, når vi har modtaget tilbagekaldelsen, og at tilbagekaldelsen alene gælder fremover. Hvis du for eksempel trækker dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, som er behandlet i markedsføringsøjemed, tilbage, vil vi fra det øjeblik, hvor vi får din tilbagekaldelse ikke længere tilsende dig reklame mv.


8. Kan jeg gøre indsigelse mod behandlingen af mine personoplysninger?

Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som baserer på artikel 5, stk. 1, litrae eller f i EU's databeskyttelsesforordning (artikel 21 i EU's databeskyttelsesforordning). Vi vil indstille behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige, legitime grunde for behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastsættes, gøres gældende eller forsvares. I tilfælde af, at du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine oplysninger til dette formål.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, bedes du sende en mail til evobus.danmark@daimlertruck.com eller skrive til EvoBus Danmark A/S, Centervej 3, 4600 Køge.


9. Ret til at indgive en klage til Datatilsynet

Hvis du mener, at vi med behandlingen af dine personoplysninger har overtrådt bestemmelserne i EU's databeskyttelsesforordning, har du ret til at indbringe en klage for Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med overholdelsen af databeskyttelsesreglerne. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.Juli 2018


EvoBus Danmark A/S