Cookies


Udhëzime për përdorimin e "Cookies", si dhe për vlerësimin e të dhënave të shfrytëzuara dhe për përdorimin e mjeteve të analizës

Ne përdorim "Cookies" dhe mjete të ngjashme softuerike, si p.sh. HTML5 Storage ose Local Shared Objects (referuar bashkërisht si "Cookies"), për të identifikuar interesat tuaja të përdorimit dhe për të identifikuar në veçanti sferat më të përdorura në faqet tona të internetit, dhe që me këto informacione të përmirësojmë konfigurimin e faqeve të internetit dhe t'i bëjmë ato më të lehta për përdorim për përdoruesit. Për të njëjtat qëllime ne përdorim mjetin e analizës Matomo; edhe këtu mund të përdoren "Cookies".

1. Funksionet dhe përdorimi i "Cookies"

a. "Cookies" (skedarë personalizimi) janë skedarë të vegjël që vendosen në kompjuterin, laptopin ose pajisjen celulare që përdorni, nga një faqe interneti që ju vizitoni. Nëpërmjet tyre ne mund të identifikojmë, p.sh. nëse ka pasur më parë një lidhje midis pajisjes suaj dhe faqeve tona të internetit, ose cilën gjuhë apo cilësime të tjera ju preferoni. "Cookies" mund të përmbajnë gjithashtu të dhëna personale.

b. Kur ju përdorni faqet tona të internetit, ju jepni miratimin tuaj për përdorimin e "Cookies".

Ju mund t'i vizitoni faqet tona të internetit edhe duke mos pranuar përdorimin e "Cookies". Kjo do të thotë Ju mund të refuzoni përdorimin dhe t'i fshini "Cookies" në çdo moment, duke kryer cilësimet përkatëse në pajisjen tuaj. Kjo kryhet siç tregohet më poshtë:

i. Shumica e shfletuesve janë të konfiguruar paraprakisht në mënyrë të tillë që t'i pranojnë "Cookies" në mënyrë automatike. Këtë cilësim paraprak ju mund ta ndryshoni duke aktivizuar në shfletuesin tuaj cilësimin *Mos prano asnjë Cookies*.

ii. "Cookies" ekzistues mund t'i fshini në çdo kohë. Mënyrën sesi funksionon secili prej tyre e gjeni në manualin udhëzues të prodhuesit të shfletuesit ose të pajisjes suaj.

iii. Informacionet për çaktivizimin e Local Shared Objects i gjeni në lidhjen më poshtë:

Informacionet për çaktivizimin e Local Shared Objects

iv. Ashtu si përdorimi i "Cookies", është i lidhur edhe refuzimi ose fshirja e tyre në pajisjen e përdorur dhe gjithashtu edhe në secilin shfletues të përdorur. Ju duhet t'i refuzoni ose t'i fshini në mënyrë individuale "Cookies" për secilën nga pajisjet tuaja, dhe në rastin e përdorimit të disa shfletuesve, duhet ta bëni këtë për secilin shfletues më vete.

c. Nëse vendosni kundër përdorimit të "Cookies" mund të ndodhë që jo të gjitha funksionet në faqet tona të internetit të vihen në dispozicionin tuaj ose që funksione të veçanta të vihen në dispozicion në mënyrë të kufizuar.

d. Ne i ndajmë "Cookies" në kategoritë e mëposhtme:

i. "Cookies" absolutisht të nevojshme (lloji 1)
Këto "Cookies" janë absolutisht të nevojshme për funksionimin e faqeve të internetit. Pa këto "Cookies" ne nuk mund t'ju ofrojmë shërbime, si p.sh. konfiguruesi i automjetit.

ii. "Cookies të funksioneve (lloji 2)
Këto "Cookies" lehtësojnë përdorimin dhe përmirësojnë funksionet e faqeve të internetit. Për shembull, ne i ruajmë cilësimet tuaja të gjuhës te "Cookies" të funksioneve.

iii. "Cookies" të performancës (lloji 3)
Këto "Cookies" mbledhin informacione sesi ju i përdorni faqet tona të internetit. Në këtë mënyrë, ne mund të identifikojmë se cilat pjesë të ofertës sonë në internet janë veçanërisht më të përdorurat, dhe kështu të mund të përmirësojmë ofertën tonë për ju. Për këtë ju lutemi të lexoni seksionin "Vlerësimi i të dhënave të përdorimit".

iv. "Cookies" të palëve të treta (lloji 4)
Këto "Cookies" vendosin informacione të palëve të treta, si p.sh. rrjetet sociale si Facebook, Twitter dhe Google+, përmbajtjen e të cilave ju mund ta integroni nëpërmjet të ashtuquajturave "Social Plug-in" që ofrohen në faqet tona të internetit. Informacione më të detajuara lidhur me përdorimin dhe funksionin e "Social Plug-in" gjeni në pikën 4 të udhëzimeve tona për mbrojtjen e të dhënave.

Udhëzimet për mbrojtjen e të dhënave

Në faqet tona të internetit ne përdorim ato "Cookies" që tregohen më poshtë:

Emri i Cookie Përshkrimi Lloji i Cookie
PHPSESSID Ky "cookie" shkruhet gjatë kërkimit të formularit të kontaktit, për të ruajtur përkohësisht të dhënat në formular të një përdoruesi. 1
OMNIplus_Homologation Ky "cookie" vendoset gjatë vizitës në faqen "Formulari i konfirmimit të të dhënave" dhe ruan çelësin e sesionit. Ky është i nevojshëm, me qëllim që të dhënat e futura nga përdoruesi gjatë hapave të plotësimit të formularit të mos humbasin. 1
JSESSIONID
oam.Flash.RENDERMAP.TOKEN
Këto "Cookies" vendosen gjatë vizitës në faqen "Porosit online të dhënat e funksionimit" dhe ruajnë çelësat e sesionit. Këto çelësa janë të nevojshëm, me qëllim që të dhënat e futura nga përdoruesi gjatë hapave të plotësimit të formularit të mos humbasin. 1
qwprojaaekktor_volume Për paraqitjen e videove Daimler përdor lexuesin falas të videove të titulluar "Projekktor". Lexuesit të videove i nevojitet ky "cookie" për të ruajtur nivelin e volumit të vendosur nga përdoruesi. 2
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Këto "Cookies" përdoren nga softueri me burim të hapur "Piwik" për analizën statistikore të akseseve të vizitorëve. 3
piwik_ignore Nëse një vizitor vendos kundër analizës statistikore të aksesit të vizitorit nga softueri "Piwik", atëherë vendoset ky "cookie". 3
PREF
NID
SNID
khcookie
Këto "Cookies" vendosen kur një përdorues viziton faqen "Lista e serviseve online" dhe në këtë faqe tregohet një hartë e Google Maps. Këto "Cookies" vendosen kështu direkt nga Google dhe nuk përdoren në asnjë mënyrë nga Daimler. 4
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Këto "Cookies" vendosen kur një përdorues hap faqen OMNIplus nëpërmjet një reklame të Google Adwords. Këto "Cookies" vendosen kështu direkt nga Google dhe nuk përdoren në asnjë mënyrë nga Daimler. 4

2. Vlerësimi i të dhënave të përdorimit; përdorimi i mjeteve të analizës

a. Ne dëshirojmë që përmbajtjet e faqeve tona të internetit t'i përshtatim mundësisht sa më afër interesave tuaja dhe në këtë mënyrë të përmirësojmë ofertën tonë për ju. Për të identifikuar preferencat tuaja të përdorimit dhe për të identifikuar në veçanti sferat më të përdorura në faqet tona të internetit, ne përdorim mjetin e analizës që jepet në vijim: Matomo.

b. Nëse nuk dëshironi që ne nëpërmjet përdorimit të mjeteve të njohura të analizës të mbledhim dhe të vlerësojmë informacione rreth vizitës suaj në faqet tona të internetit, ju mund ta kundërshtoni këtë gjë në çdo moment, me efekt për të ardhmen ("Opt-Out" - Zgjedhje për mospjesëmarrje).

Ne e vëmë në zbatim kundërshtimin tuaj duke vendosur në shfletuesin tuaj një "Opt-Out Cookie". Ky "Cookie" shërben për caktimin e kundërshtimit tuaj. Ju lutemi të mbani parasysh se për arsye teknike një "Opt-Out Cookie" ka efekt vetëm në shfletuesin në të cilin ai është vendosur. Kur ju i fshini "Cookies" ose përdorni një shfletues tjetër ose një pajisje fundore tjetër, duhet ta kryeni nga e para zgjedhjen e opsionit "Opt-Out".

Për të kundërshtuar një vlerësim nëpërmjet softuerit "Piwik" jeni të lutur të aktivizoni kutinë e zgjedhjes në vijim:

Opt-Out Cookie